İngilis dili Müəllimlərin işə qəbulu imtahanı üzərə SINAQ 3

Spread the love
나쁜녀석들 더 무비 다운로드

İngilis dili Müəllimlərin işə qəbulu imtahanı üzərə SINAQ 3

Diqqət sınaqda 60 sual, 40 ingilis dili, 10 məntiq və 10 kurriklum sualı vardır 커스텀 소녀.

Müəllimlərin işə qəbulu imtahanına girəcək bütün həmkarlarımıza imtahanda uğurlar.

İMTAHAN ÜÇÜN SİZƏ 80 DƏQİQƏ VAXT VERİLİR. İMTAHANDAN SONRA İMTAHAN SƏHİFƏSİNİ DİGƏRLƏRİ İLƏ PAYLAŞMAĞI UNUTMAYAQ.

GOOD LUCK!!!

Hasan Alisoy.

Name Email
1. I don’t know _______ to telephone.
2. No one seemed to know _______.
3. “Why don’t we go out for dinner?” His wife suggested that _______.
4. “Oh dear! It looks as if it is going to rain again.” Mother was afraid that _______.
5. “Fantastic! I’ve actually passed my exam!” exclaimed Janet. Janet was delighted to find that _______.
6. I doubt ______ anybody knows how to solve the housing problem in Azerbaijan.
7. It is important that you _______ late.
8. The doctor recommended that she _______ in bed for a few days.
9. The bank manager suggested that I ______ again the following year.
10. _______ is still uncertain.
11. The accused pretended that he _______ the lawyer’s question.
12. His doctor recommended that he ______ taking sleeping pills for a while.
13. _______ next was lost in the general uproar.
14. _______ is where you get all your energy from.
15. _______ me to do is out of question.
16. No one doubted _______ sincere in his beliefs.
17. He didn’t even apologize. This made her really angry. _______ he didn’t even apologize made her really angry.
18. _______ made her angry was the fact that her husband had forgotten her birthday.
19. On entering the restaurant, I immediately realized _____ so popular.
20. Where the pilot finally managed to land _______.
21. Teachers have found the overhead projector to be invaluable as a teaching aid.
Teachers have found that the overhead projector _____.
22. The law requires that all cars _______ regularly tested for safety and efficiency.
23. I assured him that he _______ pneumonia.
24. He began to realize that he _______ mistake.
25. The Prime minister warned that higher wages _____ higher prices.
26. Many people considered it to be cruel to send animals in rockets into outer space.
Many people consider that _______ cruel to send animals in rockets into further space.
27. The Prime Minister clearly suspects his party to have little chance of winning the next election.
The Prime Minister clearly suspects that his party _______ little chance of winning the next election.
28. The witness later disclosed the evidence to have been destroyed.
The witness later disclosed that the evidence _______.
29. Researches have now proved that earlier theories _______ incorrect.
30. “May I have my letters addressed in care of your office?” asked Mr. Taylor.
Mr. Taylor asked if ______ letters addressed in care of ______ office.
31. The doctor says, “The moisture in the air might affect your breathing.”
He thinks that the moisture in the air _______.
32. “I’d love to come.” she said. She said _______ to come.
33. “Which of these films have you seen?” My friend asked me which of the films _______.
34. “Whom did you see at the concert last night?” She asked us whom _______ the other night.
35. They asked, “Is the work going to be easy?” They wondered if _____.
36. He asked “Have you read The old Man and the Sea, Ted?” He wanted to know if _______ The old Man and the Sea.
37. “Please give me a pain killer.” the patient said.
The patient begged the nurse _______ a pain killer.
38. “Don’t eat those cherries, they are poisonous,” said David. David _______ not to eat those cherries because they were poisonous.
39. “Did she agree with me?” He wondered if _______.
40. I wanted to know why no one _______.
41. Verilmiş 5 ədəddən hər biri aşağıdakı variantlardan birinə uyğundur.Bu uyğunluğu müəyyən edib qeyd olunmuş ədədin qarşılığını tapın.

3567

1725

7643

4312  =  ?

2134

 
42. Anaqramı həll edərək fərqli sözü  tapın
43. .“?” işarəsinin yerinə uyğun ədədi tapın

23 (42) 44

48 (24) 35

55 (16) 73

69  (?) 24
44. .“?” işarəsinin yerinə uyğun ədədi tapın

23 (42) 44

48 (24) 35

55 (16) 73

69  (?) 24
45. “?” işarəsinin yerinə uyğun ədədi tapın

32* = 8

24* = 16

21* = 1

X* = 25       X = ?
46. Divar saatı hər gün 2 dəqiqə geri qalır.Saat neçə gün sonra doğru zamanı göstərər?
47. Nümunədə verilən sözlır arasındakı məntiqi  əlaqəyə əsasən “?” işarəsinin yerinə uyğun olan szü seçin

          yol - metr

           ?  - volt
48. Sinifdə cəmi 25 şagird var və onlardan hər biri kimya və fizika imtahanının heç olmasa birindən keçib.Hər iki fəndən məqbul qiymət alan 5 şagird var və kimya fənnindən keçənlərin sayı fizika fənnindən keçənlərin sayından 4 dəfə çoxdur.Neçə nəfər fizikadan kəsilmişdir?
49. “?” işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

VXYZX → XZVYZ → ZYXVY → ?
50. Çayda iki kater qarşı-qarşıya hərəkət edərək 5 saat sonra görüşürlər.Əgər onlar (aradakı məsafə eyni qədər olmaqla)durğun suda üzsəydilər neçə saat sonra görüşərdilər?Çayın axın sürəti 2 km/saat-dır.
51. Aşağıdakılardan hansı iş formasıdır?
52. Kurikuluma nə daxil deyil?
53. "Tələbyönümlülük" dedikdə nə nəzərdə tutulur?
54. Hansı bənddə fənn kurikulumunun strukturu düzgün göstərilmişdir?
55. Planlaşdırmanın neçə növü var?
56. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?
57. Verilmiş prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına aid deyil?
58. Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
A)
B)
C)
59. Summativ qiymətləndirmə tapşırıqları hazırlanan zaman sualların çətinlik dərəcəsi necə paylaşdırılır?
60. Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?

Download picasa web album

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!