İngilis Dili Miq – 5

Spread the love

İngilis dili müəllimlərin işə qəbulu imtahanı sınaq  – 5

 

Müəllimlərin işə qəbulu imtahanına girəcək bütün həmkarlarımıza imtahanda uğurlar.

İMTAHAN ÜÇÜN SİZƏ 80 DƏQİQƏ VAXT VERİLİR. İMTAHANDAN SONRA İMTAHAN SƏHİFƏSİNİ DİGƏRLƏRİ İLƏ PAYLAŞMAĞI UNUTMAYAQ.

GOOD LUCK!!!

Hasan Alisoy.

Name Email
1.

 • “?” işarəsinin yerində hansı ədəd olmalıdır?

 • 72 ® 49

 • 24 ® 16

 • 21 ® 2

 • 16 ® ?

2. The projector ______ if the shutter doesn’t open.
3. I am going to ask a few questions ______ that old gentleman.
4. X   şərti   dilindən  tərcümədə aşağıdakılardan   alınır.

Onlar  onu  çağırırlar - Rokatami

Onlar  onları  gözləyirlər – Robekarma

Mən  onları  çağırırıram – Abetami

Onlar  bizi  gözləyirlər – Romukarma

X  dilində   “Onlar  onu  gözləyirlər  “ necə  olacaq?
5. Biri fəal təlimin mərhələsi  deyil.
6. The package should be here ______ ten o’clock tomorrow.
7. Hansılar metakompetensiyalara aiddir?

 1. Problemlərin həlli

 2. Ana dilində ünsiyyət

 3. Riskin qiymətləndirilməsi

 4. Qərarların qəbul edilməsi

 5. Yenilik və sahibkarlıq hissi

 6. Hisslərin konstruktiv idarə edilməsi

8. His friend lives ______ on the other side of town.
9. Tural traveled ______ the world.
10. .    1 - Ənənəvi  və 2 - müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?
11.

He’ll have to leave town soon if he ______ trouble.

12. You can prolong your life, ______, eat wisely, and avoid smoking.
13. Sam has a lot friends in Ankara, but he doesn’t know _____ in Bursa.
14.

Yarışmanın nəticəsinə görə 1-5 –ci yerləri Ayişə, Bibixanım, Ceyhun, Dilbər, Elşad tutdular. (Açıq test)

15. “?” işarəsinin yerində olan ədədi tapın.

9   (45)   81

8   (36)   64

7   (28)   49

10 ( ? )    ?
16.

If motorists were to drive more carefully, they ______ fewer accidents.

17. Are there any objections ______ the committee’s plan of action?
18. A great many articles are made ______ nylon.
19. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:

1 – şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir

2 - şagirdi sosial həyata hazırlayır

3 - şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.

4 - təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir

5 - müəllim - şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
20. Our family owns an antique piano. We ______ since 1915.
21. There are a number of differences ______ the two theories.
22. Hansımüəlliminhüquqlarına aid deyil?
23. Məntiq dərsindəGülnar, Bəhruz, Vüsalə vəAğca adlı dörd tələbə müxtəlif universitetlərdə oxuyurlar. Anar müəllim onlara aşağıdakı şəkildə məsələ düzəltməyi tapşırdı. “Sən və sənin dostun neçənci kursda oxuyur?” sualına hər kəs belə cavab verməli idi ki, cavabın bir hissəsi doğru,o biri hissəsi yalnış olsun. Ancaq cavablar elə olmalı idi ki, onlara əsasən kimin hansı kursda oxuduğunu müəyyən etmək mümkün olsun. Tələbələr bu cür cavab verdilər:

Gülnar: Mən “I” kursdayam, Vüsalə isə “III”

Bəhruz:Mən “II” kursdayam, Vüsalə isə “IV”

Vüsalə: Mən “III” kursdayam, Gülnar isə “II”

Müfaviq olaraq Gülnar, Bəhruz, Vüsalə vəAğcanin hansı kursda oxuduqlarını ardıcıl düzün.
24. He hates liars, and so ______ .
25. By May 10, Tom ______ been in Turkey for two years.
26. Why are those people ______ such a hurry?
27. Laura enjoys music, and _____ .
28. He said that he ______ me.
29. James wants to buy a new car; ______, he doesn’t have enough money
30.

If you had got up earlier, you ______ not ______ the bus.

31.

I hope everyone ______ to the party tomorrow.

32. We have been working in terrible conditions ______ May.
33. My radio doesn’t work very well, but I don’t know what is wrong ______ it.
34. “Fənn  üzrə  məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq  məzmun  standartları-nın  müəyyən tədris  vahidlərində  ifadə  olunmasını  təmin edir.” Bu  inteqrasiya   səviyyəsinin  hansı  formasıdır.
35. Jack can play the piano, and ______ .
36. The painters ______ finished their work by tomorrow.
37. She was crossing the road when she ______ the package.
38.

A: Have you been to the United States?
B: Yes, I ______ in 1989.

39.

For years her only ambition ______ to become a film star.

40. If Frank had more time, he ______ to see more movies.
41. Last year at this time Tom Brown ______ Hollywood.
42. Susan will probably work ______ six.
43. They ______ if the movie weren’t funny.
44. A: Has Barbara typed the letter yet?
B: Yes, she ______ it a long time ago.
45. Tom has been very busy, and ______ .
46. We ______ dinner when the guests arrived unexpectedly.
47. Verilmiş sözlər cütü arasında əlaqəyə analoji olan variantı seçin.

 Sərnişin – Avtobus

Yanacaq - ?
48. There is only one way to win the battle ______ inflation.
49. “Məlumatları  istifadə etmək  və yeni  şəraitdə metod və  konsepsiyaları istifadə  etmək.” Söhbət  Blum taksonomiyasının hansı mrhələsindən gedir?
50. Did you think that they ______ their promise.
51. Təhsil sahəsinin və təhsil fəaliyyətinin açıqlığının genişləndirilməsi-təhsil siyasətinin hansı prinsipinə aiddir?

 
52. “Müxtəlif həyat  şəraitində  baş verən hadisələrlə  tanış  olmaq, özünün və  digər insanların davranışına obyektiv  qiymət  vermək, yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirmək.” Söhbət hansı  iş üsulundan gedir?
53. Fəal təlim zamanı müəllimə lazım olan bilik, bacarıq və keyfiyyətləri müəyyən edin:

 1. Müəllimin hər şagirdə xüsusi etibar və hörmətlə, fərdi yanaşması,

 2. Müəllim şagirdə obyekt kimi yanaşması

 3. Müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığı, onların qarşılıqlı hörmət və etibarı,

 4. Şagirdi passiv dinləyici vəziyyətinə gətirmə

 5. Şagirdlərin olduqları kimi qəbul edilməsi və onların müəllim tərəfindən daim dəstəklənməsi,

 6. Şagirdlərin qabiliyyətlərinə inam,

 7. Xeyirxahlıq, cavabların pis və ya yaxşı kimi qiymətləndirilməsindən imtina etmə,

 8. Şagirdlərdə öyrənmə motivasiyası və stimulun yaradılması,

54. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin

(sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır):

 Balıqçı – tor
55. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın.

Ekskavator – çanaq, insan - ?
56.

I will be glad when he ______ .

57. The telegram ______ at nine o’clock yesterday morning.
58. “?” işarəsinin yerində olan ədədi tapın.

2, 2, 3, 5, 14, 69, ?
59. Mrs. Chunk doesn’t enjoy driving, and ______ .
60. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin.

Səhifə - sətir

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!