İngilis Dili Miq – 6

Spread the love

İngilis dili müəllimlərin işə qəbulu imtahanı sınaq  – 6

 

 

Müəllimlərin işə qəbulu imtahanına girəcək bütün həmkarlarımıza imtahanda uğurlar.

İMTAHAN ÜÇÜN SİZƏ 80 DƏQİQƏ VAXT VERİLİR. İMTAHANDAN SONRA İMTAHAN SƏHİFƏSİNİ DİGƏRLƏRİ İLƏ PAYLAŞMAĞI UNUTMAYAQ.

GOOD LUCK!!!

Hasan Alisoy.

Name Email
1. One of the nicest things about living in the mountains at this time of year was watching the sheep ---- to their winter pastures in the valley below.
2. They didn't mind ---- another month in order to buy a better car.
3. I'd like your report when you've finished it.
4. A lot of people look for the cheapest driving school without ---- how important the quality of the training is.
5. Despite being advised ---- in such terrible weather, the climbers were determined ---- the ascent that day.
6. I didn't want ------ in his private business, but he looked so miserable that I couldn't help ------ him if everything was all right.
7. Verilmiş Cümləyə ən yaxın mənalı cümləni tapın.

He's devoted his life to photographing the misery which war has brought to people's lives.
8. I’ve had a full day’s rest now and I feel much -----; at least ----- enough to be able to get out of bed.
9. He wasn’t ----- studious student in the class, but he worked ----- to pass the final examinations.
10. He is feeling ----- can be expected after ----- a major operation.
11. Samir is an accomplished artist, ---- skills include painting and drawing.
12. A bear will only attack a human ---- it feels threatened itself.
13. Romania has over 100,000 children living in orphanages, one in five of ----- will end his life in a psychiatric institution.
14. The German town Regensburg, ---- lies at the point ---- the river Regen flows into the river Danube, is famous for its sausages.
15. Our local shop, ---- sells ice-cream and baklava, makes everything ---- it sells at the shop.
16. Make up  a sentence.

 1. Tom 2. had heard 3. with interest 4. many times 5. my stories 6. though 7. to me  8. he 9. listened

17. Choose the correct pronouns.

He gave them ... documents and ... gave ... ... .
18. Choose the correct variant.

He looked ... all the telegrams quickly, gave them ... the secretary to send off and also asked her to ring Mr. Brown up and tell ... him that he would come ... 10.
19. Make up  a text.

 1. The barber asked him to sit down.

 2. There are boys who consider themselves men and wish to go to a barber’s shop as soon as possible.

 3. He soaped the boy and left him alone.

 4. Once a boy came into a barber’s shop and asked the barber to shave him.

 5. The boy waited for some minutes and then shouted.

 6. “Well, what are you leaving me all this time here for?”

 7. The barber replied: “I am waiting until your beard grows.”

 8. He stood at the door laughing and talking to another barber.

20. Choose the correct translation.

Onlar səhərdən bəri buradadırlar, lakin hələ heç kimi görə bilməyiblər.
21. Choose the correct negative sentence.
22. Choose the correct variant.

She … to get up early in the morning but everyone else in the house does.
23. Choose the correct variant.

If someone invites you somewhere, what do you say when you agree?
24. Choose the correct variant.

The … of the company was a direct … of bad management.

 1. failure, result       2. prosperity, cause   3. success, cause     4. loss, result

25. Complete the sentence.

Who is that pretty girl … ?

 1. who is standing over there

 2. which is standing over there

 3. standing over there

 4. what is standing over there

26. Change the sentence into Passive.

Who founded this city?
27. Choose the logically correct ending.

The tornado struck with such great force …
28. Match the words to their definitions.

 1. pay a. to develop in a successful way

 2. possess b. to have or own something

 3. prosper c. to give somebody money for work, goods, services

29. Choose the correct variant.

- Who had to meet the delegation?

- … .
30. Choose the correct sentence.
31.                  Read the text and answer  questions 31-35.

 

A Stradivarius violin is one of the violins built by members of the family particularly Antonio Stradivari during the 17th and 18th centuries. It cannot match the tonal quality of any other violin. Unfortunately, the secrets for making such an instrument were lost in 1737 with the death of Antonio Stradivari. Many attempts have been made to reproduce an instrument of such quality, but they all have failed. It’s believed that the secret lies in the wood that was used. The price for such a rare instrument is hundreds of thousands of dollars. The fame of Stradivarius instruments is widely spread.

Great violinists and musical instrument collectors would like to own a Stradivarius violin. Even the cheapest one costs around a quarter of a million dollars.

 

31. Choose the word from the passage which has the meaning “not to be successful in achieving something”.
32. What is not mentioned in the passage?
33. The underlined pronoun “they” refers to … .
34. The passage is mainly about … .

 
35. Choose the true statements according to the passage.

 1. The quality of the Stradivarius violin depends on the wood it was made of.

 2. A lot of instruments like a Stradivarius violin have been made recently.

 3. A number of successful attempts have been made to reproduce a Stradivarius violin.

 4. A Stradivarius violin is considered to be a rare instrument.

36. Choose the correct ones.

The house ... they live in needs repairing.

 1. how

 2. that

 3. what

 4. where

 5. which

37. Choose the correct variant.

Mary needn’t … .

 1. cancel the meeting 2. worry about it   3. any advice 4. your consultation  5. to worry

38. Choose the correct interrogative sentences.

 1. How much this equipment costs?

 2. What costs much?

 3. How much does this equipment cost?

 4. What does cost much?

39. Which of the following are correct?

The problem … yet.

 1. was settled 2. has been settled    3. hasn’t been settled 4. has settled    5. hadn’t been settled

40. Choose the correct variant.

I hardly see Susan … though she’s got enough problems.

 1. cheerful 2. delighted 3. gloomy        4. disappointed

41. Meyvə qurudularkən öz çəkisinin 82% faizini itirir. Nə qədər meyvə götürmək lazımdır ki, 54 kq meyvə qurusu alınsın.
42.

 1. Ayaqqabının qiyməti 10% azaldıqdan sonra, yeni qiyməti 20% azaltdılar. Bundan sonra ayaqqabının qiyməti 72 manat oldu. Ayaqqabının ilkin qiymətini tapın.

43.

 1. Fərqli variantı tapın

44. Əhməd müəyyən sayda pilləkənləri 2-2 qalxmış və 3-3 düşmüşdür. Onun qalxarkən addımlarının sayı düşərkən addımlarının sayından 15 çox olduğunu bilərək pilləkənlərin sayını tapın.
45.

 1. Səhv variantı seçin.

46. Mənim saatım 10 dəqiqə geri qalırmış, mən də elə bilirəm ki, 5 dəq qabağa qaçır. Rasimin saatı isə 5 dəq qabağa qaçırmış, oda elə bilirmiş ki, 10 dəq geri qalır. Biz rasimlə danışdıq ki, saat 16 : 00 da görüşək. Bizim ikimizdən kim görüş yerinə birinci və saat neçədə gələcək?
47. I fəhlə 1 günə 9 detal, II fəhlə 4 günə 27 detal hazırlayır. Bu 2 fəhlənin birlikdə 12 günə hazırladıqları detalları I fəhlə təklikdə neçə günə hazırlayar?

 
48. Kərimgil beş qardaşdır. Kərim Ayazdan 2 yaş böyükdür, İlqardan isə 2 yaş kiçikdir. Ayaz ilə Həsən əkizdir. İlqarın gələn il 12 yaşı olacaq. Akif ən böyük qardaşdır və kiçikdən 7 yaş böyükdür. Akifin neçə yaşı var.
49. Məktəb bufetində Kamil üç paket iris, Vaqif isə iki paket iris aldı. Sonra məlum oldu ki, Arifə iris çatmadı. Yoldaşlar aldığı irisləri 3 bərabər yerə bölüb, Arifə də verdilər. Arif isə onların ikisinə 25 qəpik verməli oldu. Kamil və Vaqifin hər birinə nə qədər pul çatmalıdır?
50. Motorlu qayıq aralarındakı məsafə 120 km olan A körpüsündən B körpüsünə 20 km/saat sürətlə çayın axını ilə hərəkətə başlayır. 3 saat sonra qayığın motoru sönür və bundan 5 saat sonra işə salına bilir. Qayıq 20 km/saat sürətlə yoluna davam edir və B körpüsünə A körpüsündən çıxdığı vaxtdan 9,5 saat sonra çatır. Qayığın durğun sudakı sürətini tapın.
51. “Biliyin yeni məzmununu təşkil edir. Bu biliyi hər hansı prosesdə əldə edilən yeni informasiya və ya müəyən informa-siyalara tətbiq edildikdə yeni məna alan proseslər
kimi dəyərləndirmək olar.” Söh-bət biliyin hansı kateqoriyasından gedir?
52. Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.
1 - dövlət simvollarına hörmət;
2 - işgüzar və mütəşəkkil;
3 - ailə vəzifələrini yerinə yetirmək;
4 - əmək təcrübəsinə malik olmaq;
5 - təbiəti qorumalıdır;
6 - işgüzar və sahibkar olmalıdır.
53. ”Bu sahə qarşılıqlı əlaqə ilə bağlıdır.Bu intellekt tipinə aid olanlar digərlərinin durumuna hissi yanaşır və əməkdaşlığa üstünlük verirlər.” Bu tip qavramanın hansı növünə aiddir?
54. .”İnsanın təlim və iş prosesi dövründə qazandığı,təkmilləşdirdiyi və lazım olan anda asanlıqla(avtomatik şəkildə) tətbiq edə bildiyi hərəkətlərdir."Söhbət kompetensiyanın hansı növündən gedir?
55. ”Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sual cavab tapmaq üçün faktların axtarılması.” Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
56. Fasilitasiya hansına əsaslanmır?
57. Tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini seçin.

1.Məqsədyönlü prosesdir

2.Mürəkkəb prosesdir

3.Qeyri-mütəşəkkil prosesdir

4.Uzun sürən prosesdir

5.Nəticələri tez gözə çarpır

6.Fasiləli prosesdir

7.Dəyişkən,qeyri-müəyyən prosesdir

 
58. Beynəlxalq qiymətləndirmə uyğun gələn hansıdır?
59. Tədqiqat sualinin funksiyası və rolunu seçin.
60. Qiymətləndirmədə səmərəli əks əlaqənin təlim edən komponentləri seçin.

1-Qiymətləndirmə məlumatları

2-Fəal təlim metodları

3-Qiymətləndirmə nəticələri

4-Qavrama və möhkəmlətmənin rolu

5-Qiymətləndirmənin standartları

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!