İngilis Dili Miq – 7

Spread the love
정음 글로벌 뷰어

İngilis dili müəllimlərin işə qəbulu imtahanı sınaq  – 7

Sınağı bitirdikdən sonra səhifənin sonunda COMMENT bölməsində şərh yazağı unutmayaq Download the golf course. fikirləriniz bizim üçün çox vacibdir.

 

Müəllimlərin işə qəbulu imtahanına girəcək bütün həmkarlarımıza imtahanda uğurlar.

İMTAHAN ÜÇÜN SİZƏ 80 DƏQİQƏ VAXT VERİLİR. İMTAHANDAN SONRA İMTAHAN SƏHİFƏSİNİ DİGƏRLƏRİ İLƏ PAYLAŞMAĞI UNUTMAYAQ.

GOOD LUCK!!!

Hasan Alisoy.

Name Email
1. It has been long since I ___ him last. I ___ from him all these years.
2. Have you heard that a friend of ___ went to the USA?
3. It has been long since I ___ him last. I ___ from him all these years.
4. He was sure they ___ the station before night ___ .
5. -“___ you ___ this film yet?”
- “Yes.”
- “When ___ you ___ it?”
6. -When ___ you ___ here?
-I ___ just ___ .
7. Hasan has a pocket calculator. He ______ it almost every day.
8. Visitors ___ stay in the hospital after ten pm.
9. “Never put off till tomorrow what you ___ do today.”
10. -I ___ understand the rule; ___ I take the examination another time?
-Yes, of course.
11. -___ your son speak English?
-No, but he ___ when he was a schoolboy.
12. This house ___ better if they ___ it, ___ the grass and ___ flowers.
13. The boy ___ at home an hour before, if he ___ his school at one o’clock last Monday.
14. Make up a sentence.

  1. one        2. cries        3. assistance   4. Elle’s         5. despite         6. no          7. to              8. her              9. came

15. We stopped at the motorway services ___ something to eat.
16. Would you mind ___ the door, please?
17. If you are lost in a snow storm it’s best ___ a hole and sit in it until it stops ___ .
18. The fugitive ___ from prison to prison in Germany until he ___ in prison in 1944.
19. The men ___ after the explosion.
20. The teacher promised ___ .
21. The house was sold for £60000, which was far more than its real _____.
22. Bill: “Have you seen any interesting comedy lately, Nancy?”
Bill asked Nancy ___ .
23. ________ you hurry up, you’ll miss the bus.
24. The man jumped out of the window and committed ________.
25. I was walking along the street when I accidentally _______ my friend.
26. The doctor took his temperature and felt his ________.
27. It’s my ________ that it’s going to rain.
28. Answer the next 3 questions according to the text given.

A new discovery of a dinosaur fossil in Antarctica has confirmed the idea that dinosaurs lived not only in the Northern Hemisphere but in the Southern Hemisphere as well. Up until this discovery, scientists had found dinosaur remains on every continent except Antarctica. This new discovery now confirms the idea that dinosaurs were distributed worldwide. If the dinosaur
fossil is shown to be related to other dinosaurs of the same period in South America, it will also support the idea that South America and Antarctica were once linked together.

It is only recently that _____.
29. One can understand from the passage that _____.
30. It is hoped that the discovery of the dinosaur fossil in Antarctica _____.
31. The old woman could go ___ foot, but she preferred going ___ car.
32. ___ the top of the hill the tourists could see hundreds of cars running quickly ___ the road.
33. Please go on ___ your work while I am out.
34. London Qalası 1066-cı ildə tikilmiş qalalardan biridir və indi o müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur.
35. Because I'm repeatedly leaving things behind, my mother always tells me that I ----- that I ----- all my belongings in my bag before leaving the sports centre.
36. I think there was a demonstration in front of the university today, -----?
37. I'm sorry, I don't know ---- department Mrs Samire works in.
38. Thousands of cattle have starved to death ---- the drought in Ethiopia started.
39. The airline didn't explain ----.
40. Choose the sentences with the correct modal verb.
1. I wasn’t able to cross the river because of the storm.
2. He hasn’t to be late for work.
3. You need much practice to speak fluently.
4. The pupils must to learn this poem by heart.
5. The invaders have to leave the occupied lands.
41. Strategiya ilə oxuyan hansı bacarıqlara yiyələnir?

1.Kiçik və böyük idraki fəaliyyətlər vasitəsi ilə öyrənir

2.Müxtəlif yazı üslubları haqqında bilikləri olur

3.Öyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir

4.Yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir

5.Tanıdığı sozlər vasitəsi ilə mətnin mənasını dərk edir
42. Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?
43. ”Təhsil prosesində ayrı-ayrı ünsürlər arasındakı əlaqəni müəyyən etmə və onlardan nəticə çıxarmaqdır.” Söhbət hansı termindən gedir?
44. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?

1.Qiymətləndirmə növləri və üsulları

2.Mövzülar

3.Məzmun (fənnin məqsədi ,məzmun xətti standartlar,alt-standartlar)

4.Həftəlik dərs saatlarının miqdarı

5.Təlim strategiyaları

 
45. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur.

1.Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir

2.Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur

3.Sinifdən sinifə keçdikcə alt-standartlar dəyişir

4.Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir
46. Sürəti 105 km/saat olan bir taksi, özündən 15 km irəlidə sürəti 90 km/saat olan maşına neçə km-dən sonra çatar?
47. Hacı Zeynalabdin Şirvani, Fernand Magellan, Mixail Lazaryev, Ceyms Kuk və Piri Rəisi birləş­di­rən ümumi cəhət nədir?
48.

A+B=?
49.

Qrafikdə x=112 olarsa, y-in qiymətini tapın.

 
50.
51. Asifin, müəyyən miqdarda pulu və bir neçə işçisi var. O, hər İşçiyə 5 manat pul verərsə, pulunun 30 manatı qalar. Hər  işçiyə 7 manat verərsə, onun 30 manatı çatmaz. Onun neçə işçisi var?

 
52. Tərəzidə 3 alma və 1 heyva 10 əriklə tarazlığa gəlir. 1 alma və 6 ərik 1 heyva ilə tarazlığa gəlir. Neçə əriyin çəkisi 1 heyva ilə bərabər gələr?
53. Cəmi 800 zəngli saat satılıb. Onların 60% -i  və 50% endirimlə, 10% -i isə 30% endirimlə satılıb.Qalan hissə isə biri 8 manata olmaqla endirimsiz satılıb. Endirimlə satılan zəngli saatların satışından neçə manat əldə olunub?
54.
55. Aşağıda verilən beş variantdan dördü arasındakı məntiqi əlaqəyə əsaslanaraq bu dördlüyə uyğun olmayan beşinci variantı tapın.
56. Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir.
57. ”Venn diaqramı” dan nə məqsədlə istifadə olunur?
58. Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar.
59. Hovard Qardner nəzəriyyəsinə görə dərketmənin necə üsulu var?
60. Hansı bənddə verilənlər rubrikin növləridir?

 

Download The Legendary Fist

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!