Rus

ORFOEPIK  NORMALAR

ORFOEPIK  NORMALAR

Rus
ORFOEPIK  NORMALAR Vurğusuz halda ,, o" ,,a " kimi tələffüz olunur məs. гОрод [ горад ] Vurğusuz halda A , E , Я yumşaq samitlərdən sonra И kimi tələffüz olunur məs. часы [чисы] река [рика ] пятно [питно] ДЧ   ТЧ   hərf birləşmələri -  Ч kimi tələffüz olunur məs : переводчик [пиривочик]       отчёт [ачёт ] СЧ  ЖЧ  ЗЧ  hərf  birləşmələri -  Щ kimi tələffüz olunur məs.мужчина [мущина]  счастье [щастье ] рассказчик [раскащик] (hekayəçi  ) ЧТ  ЧН   hərf  birləşmələri - ШТ  ШН  kimi tələffüz olunur məs.яичница [яишница] (qayğanaq) что [што] ОГО  ЕГО  sonluqları  ОВО ЕВО kimi tələffüz olunur məs.своего [своево ] красного [красново] Qoşa samitlər bir səs kimi səslənir məs. грамм[грам] Felin qeyri müəyyən formasında  -  ТЬСЯ - və -ТСЯ -    ,,ЦА " kimi tələffüz olunur məs.
error: Content is protected !!