Kurikulum TEST 1

Spread the love
캠퍼스블루스

 

  • Kurikulum TEST 1
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

0014. Hansı banddə verilənlər fasilitasiya qaydalarına aiddir.

2.

2016. Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?

3.

2014. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və təlabatlanmn ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

4.

2006. Düzgün motivasiya necə olmalıdır?  (Açıq sual)

5.

004. Hansı əsas standartın funksiyasına aid deyil?

6.

4010. Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır?

7.

3009. Diaqnostik qiymətləndirmə nə zaman aparılır?

8.

3013. Tədris vahidlərinin ardıcıllığını müəyyən edin.

9.

3024. Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

10.

0015. Fənn kurikulumunun səciyyəvi xüsusiyyətləri hansılardır?

11.

003. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə  edir?

12.

0017. Hansı bənddə verilənlər rubrikin növləridir?

13.

3017. Təlimin üsullarını (texnikalarını) seçin.
1. Motivasiya
2. BİBÖ
3. Fərdi iş
4. Klaster
5. Kublaşdırma
6. Qrup işi

14.

4013. Təhsildə qiymətləndirmə nədir?

15.

002. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası neçənci ildə təsdiq edilmişdir?

16.

3020. Aşağıdakılardan biri iş forması deyil.

17.

3011. Rubriklərin əsas elementlərini seçin.
1. Rubrikin adı
2. Aspektlər və meyarlar
3. Müəllimin adı
4. Qiymətləndirmə şkalası
5. Məktəbin adı
6. Səviyyə üzrə göstəricilər
7. Səviyyə deskriptoru

18.

2013. Hansı sətirdə fəal təlimə aid olan xüsusiyyətlər sadalanıb?

19.

0018. Aşağıdakılardan hansı idrak taksonomiyasının səviyyələrinə aid deyil.

20.

3021. Hansı bənddə verilmiş fasilitasiya qaydası təşkilatı dəstəklənməyə aiddir?

21.

2011. Fəal (1) və ənənəvi (2) dərslərin quruluşunda fərq düzgün göstərilməyib.

22.

006. Hansı təlimin təşkilinə verilən əsas tələblərə aid deyil?

23.

2025. Summativ qiymətləndirmənin məqsədlərini müəyyənləşdirin. (Açıq Sual)

24.

4024. Bunlardan hansı fəal təlimə xas xüsusiyyət deyil?

25.

3019. Kiçik qrup işi zamanı şagirdlər üçün tələb olunan qaydalardan biri yanlışdır.


Download Hotmail Messenger Download kakaotalk profile 맥북 mysql 다운로드 디오더
error: Content is protected !!