Kurikulum TEST 1

Spread the love

 

  • Kurikulum TEST 1
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

4024. Bunlardan hansı fəal təlimə xas xüsusiyyət deyil?

2.

4019. Qeyd olunan bəndlərdən hansı qiymətləndirmə standartıdır?

3.

3001. Ənənəvi (!) və müasir qiymətləndirmənin müqayisəsində biri düzgün verilmişdir:

4.

2012. Hansı sətirlərdə fəal təlim mexanizmlərin sadalanmasmda səhvə yol verilib?

5.

4008. Aşağıdakı ifadələrdən hansılar alt- standartlara aid deyil?

6.

4013. Təhsildə qiymətləndirmə nədir?

7.

3003. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?  (Açıq sual)

8.

2023. Gündəlik planlaşdırmada müəllimin buraxdığı səhvlər hansılardır? (3-nü seçin) (Açıq sual)

9.

11. Əgər şagird I yarımillikdə “5”, II yarımillikdə “2” qiymət alarsa ona illik qiymət neçə yazılmalıdır?

10.

0023. Verilənlərdən hansı açıq sualdır? 

11.

8. Hansı fəal dərsin mərhələlərinə aid deyil?

12.

3014. Müasir təlimin prinsipləri hansdardır?
1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim
2. Fəal idrak
3. Təlim prosesi
4. İnkişaf etdirirci təlim
5. Qabaqlayıcı təlim
6. Cəlbedici təlim
7. Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi
8. Əməkdaşlıq
9. Dioloji təlim.

13.

2014. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və təlabatlanmn ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

14.

0014. Hansı banddə verilənlər fasilitasiya qaydalarına aiddir.

15.

13. Fəal təlimin xüsusiyyətlərinə aid olmayanları seçin.

16.

4003. Kurikulum nədir?

17.

009. Holistik sözünün latınca mənası nədir?

18.

2009. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər hansılardır?
1. Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması
2. Təlim prosesi ilə əlaqəli tədqiqatlar
3. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid
4. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya
5. Şagirdlərin zəifliyi
6. İnformasiya əsrinin tələbləri
7. Təhsilin məqsəd və vəzifələrinə yeni baxış və yanaşmaların formalaşması

19.

3020. Aşağıdakılardan biri iş forması deyil.

20.

3010. Rubriklərin növlərini seçin.  (Açıq test)

21.

0015. Fənn kurikulumunun səciyyəvi xüsusiyyətləri hansılardır?

22.

2010. “Ana dili: 1.2.4. Nitqində jest və mimikalardan istifadə edir. “Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş alt standartı bilik (1) və fəalliyyət (2) kateqoriyaları əks etdirir?

23.

002. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası neçənci ildə təsdiq edilmişdir?

24.

3006. Aşağıdakılardan hansı kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aid deyildir?

25.

2004. Hansı sətirdə fənn kurikulumun səciyyəvi cəhətləri sadalanıb?
1. Bəzi fənnlər üzrə qiymət normaları müəyyən edilib
2. Nəticəyönümlüdür
3. Şəxsiyyətyönümlüdür
4. Fənyönümlüdür
5. İnteqrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunub


error: Content is protected !!