Kurikulum TEST 10

Spread the love
아크뷰

 

  • Kurikulum TEST 10
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

1403. Təlim nəticəsi nədir? 

2.

1107. Qiymətləndirmə vasitələri hazırlanarkən sualların səviyyələr üzrə paylanması hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?

3.

1111. Verilən anlayışlardan hansı fənn kurikulumunun strukturuna aid deyil?

4.

1319. “Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır. Şagirdlər dörd nəfərlik qruplara bolunur (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir. Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qrupu) yaradılır. Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bolunur və ekspert qruplarına verilir”. Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et:

5.

1312. Biri alt standartın funksiyası deyil.

6.

1123. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

7.

1325. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Kurikulum 2. Konstruksiya
3. Təhsil qanunu
a) Məzmun standartları
b) Təhsil hüququ
c) Təhsil pillələri

8.

1116. Hansı bənddə fənn kurikulumunun strukturu düzgün göstərilmişdir?

9.

1011. Fəal təlim ilə qrup təlimini müqayisə edin.

10.

1416. Texnologiya fənn kurikulumuna nə daxildir?

11.

1201. Şagirdlərin idraki prosesinin inkişafını seçin.  (Açıq tipli test)

12.

1401. Biri alt-standart funksiyasına aid edilmir.

13.

1310. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

14.

1419. Təhsil pillələri və fənnlər üzrə ümumi təlim nəticələri hansı sənəddə əks olunub?

15.

1417. Məzmun standartlarının əsasını nə təşkil edir?

16.

1307. Holistik qiymətləndirmə necə qiymətləndirmədir?

17.

1221. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?

18.

1016. Təfəkkür növlərinin ierarxiyası necədir?

19.

1411. Verilmiş tapşırıqda təfəkkürün növünü müəyyən edin.
Cümlələrdə mübtəda və qeyri- müəyyən vasitəsiz tamamlığı xüsusiyyətlərin uyğım olaraq tapın.

20.

1012. Bilik və fəaliyyət hissəsi düzgün göstərilmiş standartı müəyyən edin.

21.

1124. Azərbaycan Respublikasında hansı təhsil formaları tətbiq olunur?

22.

1005. Aşağıdakı prisniplərdən hansı tədris vahidlərinin ardıcıllığına daxil deyil?

23.

1118. Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.

24.

1004. Bilik və fəaliyyət hissəsi səhv göstərilmiş standartı müəyyən edin

25.

1409. Fəaliyyət kateqoriyasına aid olanları seçin.
1. Metakoqnitiv
2. İdrak (koqnitiv)
3. Kontekstual
4. Emosional - affektiv (ünsiyyət)
5. Psixomotor ö.Faktoloji


Download Nacho Libre Download Robot 2005 win xp sp3 gimp 한글 다운로드
error: Content is protected !!