Kurikulum TEST 10

Spread the love

 

  • Kurikulum TEST 10
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

1217. Təlim üsullarım seçin.
1. Müzakirə
2. Qeyri-standart dərs
3. Beyin həmləsi
4. Kiçik qruplarla iş
5. Venn diaqramı
6. Debatlar
7. Dərs-oyun

2.

1106. Summativ qiymətləndirmə hansı üsullarla aparılır?

3.

1411. Verilmiş tapşırıqda təfəkkürün növünü müəyyən edin.
Cümlələrdə mübtəda və qeyri- müəyyən vasitəsiz tamamlığı xüsusiyyətlərin uyğım olaraq tapın.

4.

1103. Digər fənlərlə sistemli əlaqə yaratmaq inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?

5.

1313. Əgər şagid I yarımillikdə “5”, II yarımillikdə “4” qiymət alarsa ona illik qiymət neçə yazılmalıdır?

6.

1101. Alt-standartın funksiyasına aiddir:

7.

1117. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?

8.

1211. Biri makro idraki bacarıqdır.

9.

1412. İş vərəqlərinin hazırlanmasına verilən tələblərdən biri düzgün deyil.

10.

1316. “3.1.3. Yemək masası ətrafında davranış bacarıqlarını nümayiş etdirir”. Alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin.

11.

1321. Hovard Qardnerin "müxtəlif üsullarla dərketmə nəzəriyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir. 

12.

1421. Kompetensiya nədir?

13.

1008. “Tələbyönümlük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?

14.

1207. Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır?

15.

1310. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

16.

1309. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri hansılardır?

17.

1214. 1.1.3. informasiyadan istifadə üsullarını sadə formada izah edir alt standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu miiəyyələşdirin:

18.

24. Müasir təlimin prinsipləri hansılardır?
1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim
2. Fəal idrak
3. Təlim prosesi
4. İnkişaf etdirirci təlim
5. Qabaqlayıcı təlim
6. Cəlbedici təlim
7. Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi
8. Əməkdaşlıq
9. Dioloji təlim

19.

1025. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Diaqnostik qiymətləndirmə
2. Formativ qiymətləndirmə 
3. Summativ qiymətləndirmə
a) Bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi qeyd olunur 
b) Bu qiymətləndirmə davamlı və səmərəli əks əlaqə mexanizmidir.
c) Kiçik və böyük qiymətləndirmə

20.

1308. Blumun nəzəriyyəsinə görə dərketmənin səviyyələri hansıdır?

21.

1017. Biliyin kateqoriyaları hansı bənddə düzgün göstərilmişdir? 

22.

1007. Müəllim hansı qiymətləndirmə formasını tətbiq etməlidir ki, qrup halında çalışan şagirdləri fərdi şəkildə qiymətləndirə bilsin?

23.

1014. Qiymətləndirmə ilə bağlı termin və ifadələri onlar arasındakı uyğunluğu tapın.
1. Məzmun standartı
2. Təlim nəticəsi
3. Nəticəyönümlülük
4. Portfolio
5. Rubrik
a) Yeni kurikulumların hazırlanmasında nəzərə alman prinsiplər
b) Şagirdlərin nailiyyət və fəaliyyətlərin meyarlar əsasında ölçən qiymətləndirmə şkalası
c) Şagirdin fəaliyyəti ilə bağlı olan ‘ sənədlər
d) Təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir.
e) Təhsil alanların əldə etməli olduğu bilik və bacarıqlara qoyulmuş dövlət tələbidir.

24.

1114. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır?
1. Düzgünlük 2. Şüurluluq
3.Əyanilik 4. İfadəlilik
5. Mənbələrin göstərilməsi
6. Fəal təlim üçün şəraitin yaradılması

25.

1311. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?


error: Content is protected !!