Kurikulum TEST 11

Spread the love
Download the Little Dictionary

 

  • Kurikulum TEST 11
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

8007. Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?

2.

4010. Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır?

3.

7016. Diaqnostik qiymətləndirmənin formaları arasındakı uyğunluğu tapın.
1. Davamlı
2. Qısamüddətli
a) Dərs ilinin əvvəlində bir neçə dərsin müəyyən hissəsində aparılır.
b) Tədris ilinin əvvəlində bir dərsin müəyyən hissəsində aparılır.
c) Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının mövcud vəziyyətini öyrənir.
d) Şagirdin fənn üzrə bilik və bacarıqları haqqında məlumat toplayır.
e) Müəllim qiymətləndirmədə tapşırıqvermə, müsahibə, layihə kimi üsullardan istifadə edir.

4.

2016. Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?

5.

1508. Təhsil islahatı neçənci illəri əhatə edir?

6.

4011. Fənn kurikulumlarında təlim strategiyalarına nə daxil deyil?

7.

3014. Müasir təlimin prinsipləri hansdardır?
1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim
2. Fəal idrak
3. Təlim prosesi
4. İnkişaf etdirirci təlim
5. Qabaqlayıcı təlim
6. Cəlbedici təlim
7. Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi
8. Əməkdaşlıq
9. Dioloji təlim.

8.

1017. Biliyin kateqoriyaları hansı bənddə düzgün göstərilmişdir? 

9.

2023. Gündəlik planlaşdırmada müəllimin buraxdığı səhvlər hansılardır? (3-nü seçin) (Açıq sual)

10.

1313. Əgər şagid I yarımillikdə “5”, II yarımillikdə “4” qiymət alarsa ona illik qiymət neçə yazılmalıdır?

11.

24. Müasir təlimin prinsipləri hansılardır?
1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim
2. Fəal idrak
3. Təlim prosesi
4. İnkişaf etdirirci təlim
5. Qabaqlayıcı təlim
6. Cəlbedici təlim
7. Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi
8. Əməkdaşlıq
9. Dioloji təlim

12.

2018. Verilən vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq lazımdır. Tapşırıq təfəkkürün hansı növünə əsaslanır?

13.

0016. Hansı xüsusiyyət fərdi iş formasının müsbət cəhətinə aiddir?

14.

4012. Təlim üsullarını seçin
1.Müzakirə 2.Qeyri-standart dərs
3.Beyin həmləsi 4.Dərs oyun
5.Venn diaqramı ö.Debatlar
7.Kiçik qruplarla iş

15.

5007. Bunlardan hansı iş formalarına aid deyil?

16.

1423. Milli kurikulum xüsusiyyətləri aşağıdakılardan hansılardır?

17.

1208. Fənn kurikulumlarında təlim strategiyalarına nə daxil deyil?

18. Your new question!
19.

1016. Təfəkkür növlərinin ierarxiyası necədir?

20.

1102. İnteqrasiya nə üçün vacibdir?

21.

1103. Digər fənlərlə sistemli əlaqə yaratmaq inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?

22.

8. Hansı fəal dərsin mərhələlərinə aid deyil?

23.

4005. İbtidai təhsil səviyyəsi üçün neçə fənn səhv hazırlanıb?

24.

4006. Kurikulumlarda fənnin məzmunu necə verilmişdir?

25.

1109. Kurikulum hansı sahələri əhatə edir?


철권7 기술표 adobe acrobat document 예스맨 자막 Download Wansog
error: Content is protected !!