Kurikulum TEST 11

Spread the love

 

  • Kurikulum TEST 11
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

3017. Təlimin üsullarını (texnikalarını) seçin.
1. Motivasiya
2. BİBÖ
3. Fərdi iş
4. Klaster
5. Kublaşdırma
6. Qrup işi

2.

1125. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Milli Kurikulum
2. Təhsil qanunu
3. Təhsil sahəsində islahat proqramı
a) 2006 b) 2009 c) 1999

3. Your new question!
4.

6008. Kiçik qruplarla iş formasının hansı mənfi cəhəti var?

5.

7024. Aşağıdakılardan hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil?

6.

1320. “Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedoqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir”. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərdən hansının şərhidir?

7.

6014. Boşluğu doldurun.
Formativ qiymətləndirmə zamanı müəllimin məqsədi şagirdin xronoloji məsələ həll etmək bacarığını yoxlamaqdırsa onun istifadə edəcəyi üsul .., qiymətləndirmə vasitəsi isə ..

8.

3010. Rubriklərin növlərini seçin.  (Açıq test)

9.

1203. Milli kurikulum hazırlanarkən aşağıda göstərilən prinsiplərin hansı nəzərə alınmamışdır?

10.

1501. Aşağıdakı fikirlərdən hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir?

11.

1219. Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanlr?

12.

1520. Kurikulum termini nə vaxtdan Azərbaycanda istifadə olunur?

13.

5011. Fəal təlimi xarakterizə edən 3 xüsusiyyəti seçin
1. Təlimin subyekt- subyekt xarakter daşıması
2. Bilik mənbələri müxtəlifdir
3. Monoloji təlim
4. Biliklərin yaradıcı tətbiqi
5. Müəllim əsas bilik mənbəyidir

14.

12. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə təyin olunmuşdur?

15.

7015. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

16.

2018. Verilən vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq lazımdır. Tapşırıq təfəkkürün hansı növünə əsaslanır?

17.

1008. “Tələbyönümlük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?

18.

7008. Aşağıdakılardan biri makroidraki bacarıqdır:

19.

1216. Təhsildə qiymətləndirmə nədir?

20.

8018. Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir?

21.

1524. Bunlardan hansı alt standartı səciyyələndirmir?

22.

1120. BİBÖ abveturası nə bildirir?

23.

1116. Hansı bənddə fənn kurikulumunun strukturu düzgün göstərilmişdir?

24.

8024. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Diaqnostik qiymətləndirmə
2. Formativ qiymətləndirmə
3. Summativ qiymətləndirmə
a) Bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi qeyd olunmur.
b) Bu qiymətləndirmə davamlı və səmərəli əks əlaqə mexanizmidir.
c) Kiçik və böyük qiymətləndirmə formaları vardır.

25.

1204. Kurikulumlarda fənnin məzmunu necə verilmişdir?


error: Content is protected !!