Kurikulum TEST 3

Spread the love
만세력 다운로드

 

  • Kurikulum TEST 3
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

8013. Aşağıdakı fikirlərdən hansı  doğru deyil?

2.

7010. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

3.

3017. Təlimin üsullarını (texnikalarını) seçin.
1. Motivasiya
2. BİBÖ
3. Fərdi iş
4. Klaster
5. Kublaşdırma
6. Qrup işi

4.

4002. Təhsil islahatı neçənci illəri əhatə edir?

5.

11. Əgər şagird I yarımillikdə “5”, II yarımillikdə “2” qiymət alarsa ona illik qiymət neçə yazılmalıdır?

6.

5010. “Təhsil haqqında” qanun neçə fəsil və neçə maddədən ibarətdir?

7.

2011. Fəal (1) və ənənəvi (2) dərslərin quruluşunda fərq düzgün göstərilməyib.

8.

7011. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?  (Açıq tipli test)

9.

6020. Aşağıdakılardan təhsil alanların mənəvi tərbiyəsində əsas metod.

10.

8016. Kurikulum nədir?

11.

0023. Verilənlərdən hansı açıq sualdır? 

12.

7004. Təhsil taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir.

13.

2006. Düzgün motivasiya necə olmalıdır?  (Açıq sual)

14.

6002. Məlumat xarakterli biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

15.

4020. Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?

16.

9001. Neçə təlim forması var?

17.

6022. Motivasiya hansı yollarla yaradılır?

18.

7025. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?

19.

2019. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədə uyğun olmalıdır?
1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir
2. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır, 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır
3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qutarir
4. Şagirdlərdə fikrin təhrik etməsini stimullaşdırır

20.

3025. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Problem-situasiyanm yaradılması
2. Şagird-tədqiqatçı, müəllim- fasilitator
3. Dialoq və əməkdaşlığın zəruriliyi
4. Psixoloji dəstək, hörmət və etibar
a) Şagird subyektiv rolunda çıxış edir.
b) Şagird qarşısında problem qoyulur.
c) Təlim dialoji şəkildə həyata keçirilir.
d) Şagird dəstəklənməsi onların idrak fəallığını saxlamaq  vasitəsidir

21.

6023. Fərdi iş formasının hansı mənfi cəhəti var?

22.

22. Fasilitasiya nəyə əsaslanır?
Aşağıda verilənlərdən Biri səhvdir.

23.

7012. Aşağıdakdardan hansılar nümunəvi perspektiv planlaşdırma sxeminə aiddir.  (Açıq tipli test)

24.

5002. Fəal təlimə xas xüsusiyyəti seçin.

25.

9005. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzularin ardıcıllığına daxil deyil? 


Happy Chicks Download Windows 10 Explorer 10 꽃들도 다운로드 Download the parasitic part
error: Content is protected !!