Kurikulum TEST 3

Spread the love

 

  • Kurikulum TEST 3
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

6005. İdrak taksonomiyasının səviyyələrinə aiddir.

2.

3015. Fəaliyyət kateqoriyasına aid olanları seçin.
1. Metakoqnitiv
2. İdraki (koqnitiv)
3. Kontekstual
4. Emosianal-affektiv (ünsiyyət)
5. Psixomotor
6. Faktoloji

3.

5008. Bunlardan hansı alt-standartı səciyyələndirmir?

4.

0010. Analitik qiymətləndirmə necə qiymətləndirmədir?

5.

7015. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

6.

5012. Azərbaycan Respublikasında hansı təhsil formaları tətbiq olunur?

7.

2011. Fəal (1) və ənənəvi (2) dərslərin quruluşunda fərq düzgün göstərilməyib.

8.

5016. Nəzəri materiallar, praktik materiallar, təsviri materiallar və qiymətləndirmə materialarmın olması dərsliyə verilən hansı tələbi xarakterizə edən xüsusiyyətlərdir?

9.

6024, “Müəyyən fənn üzrə məlumat xarakterli biliklərdir” fikri biliyin hansı növünə aiddir?

10.

9009. Aşağıdakılardan hansı təlim üsuludur?

11.

4020. Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?

12.

0015. Fənn kurikulumunun səciyyəvi xüsusiyyətləri hansılardır?

13.

3010. Rubriklərin növlərini seçin.  (Açıq test)

14.

2025. Summativ qiymətləndirmənin məqsədlərini müəyyənləşdirin. (Açıq Sual)

15.

9004. Planlaşdırmanın neçə növü var?

16.

4016. Qiymətləndirmə standartları nədir?

17.

8. Hansı fəal dərsin mərhələlərinə aid deyil?

18.

9018. Fəal təlimin neçə mexanizmi var?

19.

8008. Aşağıdakılardan hansı analitik qiymətləndirmə sxeminə aid deyil?

20.

8005. Necə formativ qiymətləndirmə sxemi var?

21.

4004. Milli Kurikulum hazırlanarkən aşağıda göstərilən prinsiplərin hansı nəzərə alınmamışdır?

22.

5021. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır? (Açıq tipli sual)

23.

3019. Kiçik qrup işi zamanı şagirdlər üçün tələb olunan qaydalardan biri yanlışdır.

24.

3009. Diaqnostik qiymətləndirmə nə zaman aparılır?

25.

7001. “2.1.3.İdman növlərinə (atletika, gimnastika) aid sadə hərəkətləri nümunələrə müvafiq təkrar edir” alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:


error: Content is protected !!