Kurikulum TEST 4

Spread the love
버섯 사진 다운로드

 

  • Kurikulum TEST 4
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

2013. Hansı sətirdə fəal təlimə aid olan xüsusiyyətlər sadalanıb?

2.

7023. Aşağıdakılardan biri “Azərbaycan Respublikasının ümumitəhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası” na aid deyil.

3.

7018. Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir.

4.

6021. Müəllimlərin innovativ fəaliyyətinin nəticəsinə aid olanları göstərin.
1. Təhsilin keyfiyyəti yüksəlir
2. Təhsildən yayınma halları artır
3. Təhsil müəssisəsinin nüfuzu artır
4. Şagirdlərin kompetensiyası artır
5. Təhsil müəssisəsində psixoloji iqlim pisləşir

5.

6009. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllimdə zəruri hesab edilən bacarıqlar hansılardır? (Açıq tipli sual)

6.

4009)   4.1.4. Ədədin kəmiyyətin göstəricisi olduğunu başa düşdüyünü nümayiş etdirir. Bu standart hansı bilik və fəaliyyət növünə aiddir?

7.

5025. Formativ qiymətləndirmənin metodları və onların məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:
1. Portfolio sistemi
2. Müsahibə
3. Kağız üzərində tapşırıqlar
4. Özünüqiymətləndirmə vərəqləri
5. Qrupdaxili qiymətləndirmə
a) Şagirdə aid olan sənədlər qovluğu
b) Şagirdin nə danışmaq və düşünmək istədiyini öyrənmək məqsədilə aparılan iş
c) Kağız üzərində öz suallarını və problemlərini yazırlar.
d) Meyarlar yazılmış vərəqlər vasitəsilə qiymətləndirmə aparılır.
e) Şagirdlər həm özlərini, həm də yaldaşlarmı “ + ” və “ - “ işarələri ilə qiymətləndirirlər.

8.

5012. Azərbaycan Respublikasında hansı təhsil formaları tətbiq olunur?

9.

8019. Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil?

10.

4021. “Beyin həmləsi” nədir?

11.

9004. Planlaşdırmanın neçə növü var?

12.

7002. Təlim üsullarını seçin. (Açıq tipli test)

13.

2007. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?

14.

5017. Havard Qardner nəzəriyyəsinə gorə dərketmənin necə usulu var?

15.

9024. Aşağıdakılardan biri alt standartın funksiyası deyil.

16.

3023. Summativ qiymətləndirmədə neçə faiz suala düzgün cavab verən şagird “3” qiymət alır?

17.

005. “Problemin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni biliklərdir” fikri biliyin hansı növünə aiddir?

18.

8022. Məzmun standartı neçə hissədən ibarətdir?

19.

4020. Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?

20.

4007. Kurikulumda məzmun standartı nədir?

21.

2010. “Ana dili: 1.2.4. Nitqində jest və mimikalardan istifadə edir. “Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş alt standartı bilik (1) və fəalliyyət (2) kateqoriyaları əks etdirir?

22.

6005. İdrak taksonomiyasının səviyyələrinə aiddir.

23.

6020. Aşağıdakılardan təhsil alanların mənəvi tərbiyəsində əsas metod.

24.

8021. Kurikuluma nə daxil deyil?

25.

7016. Diaqnostik qiymətləndirmənin formaları arasındakı uyğunluğu tapın.
1. Davamlı
2. Qısamüddətli
a) Dərs ilinin əvvəlində bir neçə dərsin müəyyən hissəsində aparılır.
b) Tədris ilinin əvvəlində bir dərsin müəyyən hissəsində aparılır.
c) Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının mövcud vəziyyətini öyrənir.
d) Şagirdin fənn üzrə bilik və bacarıqları haqqında məlumat toplayır.
e) Müəllim qiymətləndirmədə tapşırıqvermə, müsahibə, layihə kimi üsullardan istifadə edir.


Download ms dos 출항사 Download Japanese drama Download the play store
error: Content is protected !!