Kurikulum TEST 4

Spread the love

 

  • Kurikulum TEST 4
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

7010. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

2.

9011. Aşağıdakılardan hansı iş formasıdır?

3.

6023. Fərdi iş formasının hansı mənfi cəhəti var?

4.

0014. Hansı banddə verilənlər fasilitasiya qaydalarına aiddir.

5.

3001. Ənənəvi (!) və müasir qiymətləndirmənin müqayisəsində biri düzgün verilmişdir:

6.

2007. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?

7.

6020. Aşağıdakılardan təhsil alanların mənəvi tərbiyəsində əsas metod.

8.

8006. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?

9.

6002. Məlumat xarakterli biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

10.

4004. Milli Kurikulum hazırlanarkən aşağıda göstərilən prinsiplərin hansı nəzərə alınmamışdır?

11.

2023. Gündəlik planlaşdırmada müəllimin buraxdığı səhvlər hansılardır? (3-nü seçin) (Açıq sual)

12.

6010. Fəal dərsin quruluşunu düzgün ardıcdlıqla düzün.
1. Tədqiqatın aparılması 
2. Motivasiya 
3. Məlumatın müzakirəsi və təklifi 
4. Nəticələrin çıxarılması 
5. Qiymətləndirmə və ya refleksiya
6. Preduktiv (yaradıcı) təqdimetmə
7. Məlumatın mübadiləsi

13.

8010. Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?

14.

5016. Nəzəri materiallar, praktik materiallar, təsviri materiallar və qiymətləndirmə materialarmın olması dərsliyə verilən hansı tələbi xarakterizə edən xüsusiyyətlərdir?

15.

9001. Neçə təlim forması var?

16.

0015. Fənn kurikulumunun səciyyəvi xüsusiyyətləri hansılardır?

17.

4021. “Beyin həmləsi” nədir?

18.

8019. Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil?

19.

2010. “Ana dili: 1.2.4. Nitqində jest və mimikalardan istifadə edir. “Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş alt standartı bilik (1) və fəalliyyət (2) kateqoriyaları əks etdirir?

20.

9006. Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?

21.

8009. Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?

22.

5001. Düzgün variantı seçin.

23.


5011. Sxemi tamamlayın

24.

3013. Tədris vahidlərinin ardıcıllığını müəyyən edin.

25.

8015. Fənlərin əlaqələndirilməsi növü iizrə inteqrasiyanın neçə modeli var?


error: Content is protected !!