Kurikulum TEST 5

Spread the love

 

  • Kurikulum TEST 5
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

4009)   4.1.4. Ədədin kəmiyyətin göstəricisi olduğunu başa düşdüyünü nümayiş etdirir. Bu standart hansı bilik və fəaliyyət növünə aiddir?

2.

5012. Azərbaycan Respublikasında hansı təhsil formaları tətbiq olunur?

3.

7015. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

4.

5023. Fənn kurikulumunun təlim strategiyaları bölməsi hansı məsələləri əhatə edir?

5.

0016. Hansı xüsusiyyət fərdi iş formasının müsbət cəhətinə aiddir?

6.

7005. Təlimin neçə forması var?

7.

6015. Gündəlik planlaşdırmanın mərhələlərinə daxil olanları ardıcıllıqla sıralayın.
1. İş üsulları 2. İş formaları 3. Resurslar 4. Standart 5. Müzakirə

8.

5007. Bunlardan hansı iş formalarına aid deyil?

9.

4019. Qeyd olunan bəndlərdən hansı qiymətləndirmə standartıdır?

10.

1114. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır?
1. Düzgünlük 2. Şüurluluq
3.Əyanilik 4. İfadəlilik
5. Mənbələrin göstərilməsi
6. Fəal təlim üçün şəraitin yaradılması

11.

3021. Hansı bənddə verilmiş fasilitasiya qaydası təşkilatı dəstəklənməyə aiddir?

12.

1121. Aşağıdakılardan hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil?

13.

1015. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?

14.

5002. Fəal təlimə xas xüsusiyyəti seçin.

15.

1006. Qiymətləndirmə hansı istiqamətlərdə aparılır?

16.

4008. Aşağıdakı ifadələrdən hansılar alt- standartlara aid deyil?

17.

7010. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

18.

1021. “Beyin həmləsi” nədir?

19.

8002. 3.1.3. Yemək masası ətrafında davranış bacarıqlarını nümayiş etdirir alt standartının fəaliyyət hissəsinin novunu və səviyyəsini müəyyənləşdirin:

20.

6022. Motivasiya hansı yollarla yaradılır?

21.

9003. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?

22.

8018. Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir?

23.

1113. Summativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılmır?

24.

4007. Kurikulumda məzmun standartı nədir?

25.

3008. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?


error: Content is protected !!