Kurikulum TEST 6

Spread the love

 

  • Kurikulum TEST 6
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

7002. Təlim üsullarını seçin. (Açıq tipli test)

2.

8021. Kurikuluma nə daxil deyil?

3.

7009. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının necə növü var?

4.

1120. BİBÖ abveturası nə bildirir?

5.

1018. Hansı məktəbdaxili qiymətlən dirmənin növlərinə aid deyil?

6.

8002. 3.1.3. Yemək masası ətrafında davranış bacarıqlarını nümayiş etdirir alt standartının fəaliyyət hissəsinin novunu və səviyyəsini müəyyənləşdirin:

7.

1003. Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin. 

8.

7018. Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir.

9.

1105. Aşağıdakılardan hansı dəyərləndirmə və qiymətləndirmə metodu deyil?

10.

7004. Təhsil taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir.

11.

1025. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Diaqnostik qiymətləndirmə
2. Formativ qiymətləndirmə 
3. Summativ qiymətləndirmə
a) Bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi qeyd olunur 
b) Bu qiymətləndirmə davamlı və səmərəli əks əlaqə mexanizmidir.
c) Kiçik və böyük qiymətləndirmə

12.

7008. Aşağıdakılardan biri makroidraki bacarıqdır:

13.

7023. Aşağıdakılardan biri “Azərbaycan Respublikasının ümumitəhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası” na aid deyil.

14.

7019. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil.

15.

8007. Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?

16.

9024. Aşağıdakılardan biri alt standartın funksiyası deyil.

17.

1118. Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.

18.

9002. AşağıdakıIardan hansı iş forması deyil?

19.

9022. “Bu növ Kuriıculum fənn sahələri uzrə təlimin asanlaşdırılmasına xidmət edir. Bu, ƏKSər hallarda əsas təlim məqsədləri ətrafında cəmləşir və ayrı-ayrı fənlərlə bağlı bilİKİəri əhatə edir.” Qeyd olunan fikir kurikulumun hansı növü haqqındadır?

20.

1103. Digər fənlərlə sistemli əlaqə yaratmaq inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?

21.

1007. Müəllim hansı qiymətləndirmə formasını tətbiq etməlidir ki, qrup halında çalışan şagirdləri fərdi şəkildə qiymətləndirə bilsin?

22.

7024. Aşağıdakılardan hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil?

23.

1008. “Tələbyönümlük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?

24.

7005. Təlimin neçə forması var?

25.

9003. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?


error: Content is protected !!