Kurikulum TEST 6

Spread the love
Download The Genius

 

  • Kurikulum TEST 6
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

7022. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir.

2.

1024. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?

3.

8019. Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil?

4.

1015. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?

5.

8007. Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?

6.

9020. Fərd, dövlət və cəmiyyətin dəyişən ehtiyacını fəal dərsin hansı xüsusiyyəti nəzərə alır?

7.

9025. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Diaqnostik qiymətləndirmə
2. Formativ qiymətləndirmə
3. Summativ qiymətləndirmə
a) Bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi qeyd olunmur.
b) Bu qiymətləndirmə davamlı və səmərəli əks əlaqə mexanizmidir.
c) Kiçik və böyük qiymətləndirmə

8.

7001. “2.1.3.İdman növlərinə (atletika, gimnastika) aid sadə hərəkətləri nümunələrə müvafiq təkrar edir” alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:

9.

1002. Müasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin.
1. Bilikyönümlüdür
2. Şəxsiyyətyönümlü
3. Muəllimyönümlü
4. Təklifyönümlü
5. Tələbyönümlü
6. Şagirdyönümlü

10.

1114. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır?
1. Düzgünlük 2. Şüurluluq
3.Əyanilik 4. İfadəlilik
5. Mənbələrin göstərilməsi
6. Fəal təlim üçün şəraitin yaradılması

11.

1119. Fəal təlim nəyə əsaslanır?

12.

1020. Milli kurikuluma nə daxil deyil?

13.

9015 -  İş vərəqi hazırlanarkən nəzərə alınmır.

14.

7025. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?

15.

8006. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?

16.

8016. Kurikulum nədir?

17.

1122. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?

18.

7017. Aşağıdakı fikirlərdən biri dərsin informasiya mübadiləsi mərhələsinə aiddir.

19.

1008. “Tələbyönümlük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?

20.

1102. İnteqrasiya nə üçün vacibdir?

21.

7018. Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir.

22.

9013. İdraki taksonomiyaları kim tərəfindən və neçənci ildə təsnif olunub.

23.

9007. Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr?

24.

7016. Diaqnostik qiymətləndirmənin formaları arasındakı uyğunluğu tapın.
1. Davamlı
2. Qısamüddətli
a) Dərs ilinin əvvəlində bir neçə dərsin müəyyən hissəsində aparılır.
b) Tədris ilinin əvvəlində bir dərsin müəyyən hissəsində aparılır.
c) Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının mövcud vəziyyətini öyrənir.
d) Şagirdin fənn üzrə bilik və bacarıqları haqqında məlumat toplayır.
e) Müəllim qiymətləndirmədə tapşırıqvermə, müsahibə, layihə kimi üsullardan istifadə edir.

25.

8012. İnteqrasiyanın neçə növü var?


태양의후예 ost 썸머워즈 Battle 3 c# 웹 다운로드
error: Content is protected !!