Kurikulum TEST 7

Spread the love

 

  • Kurikulum TEST 7
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

8010. Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?

2.

6002. Məlumat xarakterli biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

3.

0018. Aşağıdakılardan hansı idrak taksonomiyasının səviyyələrinə aid deyil.

4.

9019. Kurikulum xarakterinə görə neçə yerə bölünür?

5.

2007. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?

6.

1025. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Diaqnostik qiymətləndirmə
2. Formativ qiymətləndirmə 
3. Summativ qiymətləndirmə
a) Bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi qeyd olunur 
b) Bu qiymətləndirmə davamlı və səmərəli əks əlaqə mexanizmidir.
c) Kiçik və böyük qiymətləndirmə

7.

4009)   4.1.4. Ədədin kəmiyyətin göstəricisi olduğunu başa düşdüyünü nümayiş etdirir. Bu standart hansı bilik və fəaliyyət növünə aiddir?

8.

9023. Biri səhvdir.

9.

6018. “Təhsil haqqında” qanunun ən az maddədən ibarət olan fəsli hansıdır?

10.

1116. Hansı bənddə fənn kurikulumunun strukturu düzgün göstərilmişdir?

11.

1219. Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanlr?

12.

2016. Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?

13.

7024. Aşağıdakılardan hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil?

14.

9001. Neçə təlim forması var?

15.

1307. Holistik qiymətləndirmə necə qiymətləndirmədir?

16.

1117. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?

17.

4001.Sualların səviyyələr üzrə paylanması hansı bənddə düzgündür?

18.

1008. “Tələbyönümlük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?

19.

1322. Butun şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji  proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir? 

20.

7022. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir.

21.

1313. Əgər şagid I yarımillikdə “5”, II yarımillikdə “4” qiymət alarsa ona illik qiymət neçə yazılmalıdır?

22.

3017. Təlimin üsullarını (texnikalarını) seçin.
1. Motivasiya
2. BİBÖ
3. Fərdi iş
4. Klaster
5. Kublaşdırma
6. Qrup işi

23.

004. Hansı əsas standartın funksiyasına aid deyil?

24.

7009. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının necə növü var?

25.

5003. Bunlardan hansı doğru deyil?


error: Content is protected !!