Kurikulum TEST 7

Spread the love
Download enlightened movies

 

  • Kurikulum TEST 7
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

4016. Qiymətləndirmə standartları nədir?

2.

6006. 1.2 Riyazi əməllər və prosedurlar, onların arasındakı əlaqələr hansı fəaliyyət komponentinə daxildir?

3.

24. Müasir təlimin prinsipləri hansılardır?
1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim
2. Fəal idrak
3. Təlim prosesi
4. İnkişaf etdirirci təlim
5. Qabaqlayıcı təlim
6. Cəlbedici təlim
7. Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi
8. Əməkdaşlıq
9. Dioloji təlim

4.

8010. Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?

5.

3007. Biri formativ qiymətləndirmənin xüsusiyyətidir.

6.

1316. “3.1.3. Yemək masası ətrafında davranış bacarıqlarını nümayiş etdirir”. Alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin.

7.

1101. Alt-standartın funksiyasına aiddir:

8.

5002. Fəal təlimə xas xüsusiyyəti seçin.

9.

1323. İş formaları hansılardır?

10.

3004. Kompetensiya nədir?

11.

7010. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

12.

9010. İllik planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

13.

8009. Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?

14.

1007. Müəllim hansı qiymətləndirmə formasını tətbiq etməlidir ki, qrup halında çalışan şagirdləri fərdi şəkildə qiymətləndirə bilsin?

15.

1114. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır?
1. Düzgünlük 2. Şüurluluq
3.Əyanilik 4. İfadəlilik
5. Mənbələrin göstərilməsi
6. Fəal təlim üçün şəraitin yaradılması

16.

1112. " 1.1.3.Informasiyadan istifadə üsullarını sadə formada izah edir" alt standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyənləşdirin:

17.

0024. Ayrı-ayrı fənlər üzrə bilik, bacarıq, vərdiş və mövzuların ardıcıllığım, həmin mövzulara, bölmələrə verilən saatların miqdarım müəyyən edən dövlət sənədi hansıdır?

18.

3022. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

19.

1212. Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.

20.

1321. Hovard Qardnerin "müxtəlif üsullarla dərketmə nəzəriyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir. 

21.

8008. Aşağıdakılardan hansı analitik qiymətləndirmə sxeminə aid deyil?

22.

3003. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?  (Açıq sual)

23.

1022. Aşağıdakdardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?

24.

1211. Biri makro idraki bacarıqdır.

25.

5019. Təklikdə öyrənmək vərdişləri nümayiş etdirir, qarşısındakı insanın kim olduğunu, nə edə biləcəyini və nə etmək istədiyini bilir. Qeyd olunanlar hansı dərketmə üsulunu xarakterizə edir?


이마트 모바일 backtrack Download Smart Maker 원정혜 요가
error: Content is protected !!