Kurikulum TEST 8

Spread the love

 

 

  • Kurikulum TEST 8
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

0024. Ayrı-ayrı fənlər üzrə bilik, bacarıq, vərdiş və mövzuların ardıcıllığım, həmin mövzulara, bölmələrə verilən saatların miqdarım müəyyən edən dövlət sənədi hansıdır?

2.

1318. “Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır. Şagirdlər dörd nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir. Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup ekspert qrupu) yaradılır. Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bölünür və ekspert qruplarına verilir”. Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et.

3.

3018. Nöqtələrin yerinə fasilitasiyaya aid hansı sözü yazmaq olar?
Fasilitatorun mövqeyi, onun əsas ,..., fıkıin təhrik edilməsi və onun lazım olan istiqamətə yönəldilməsidir.

4.

1021. “Beyin həmləsi” nədir?

5.

6008. Kiçik qruplarla iş formasının hansı mənfi cəhəti var?

6.

3021. Hansı bənddə verilmiş fasilitasiya qaydası təşkilatı dəstəklənməyə aiddir?

7.

5021. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır? (Açıq tipli sual)

8.

0014. Hansı banddə verilənlər fasilitasiya qaydalarına aiddir.

9.

1324. Aşağıdakılardan hansı diaqnostik qiymətləndirməyə aiddir.

10.

5009. Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında” qanunu nə vaxt qüvvəyə minib?

11.

1225. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Təhsil alanlar
2. Təhsil verənlər
3. Təhsili idarə edən orqanlar
a) Magistriar
b) Müəllimlər
c) Bələdiyyələr

12.

9006. Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?

13.

8001. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növu var?

14.

1025. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Diaqnostik qiymətləndirmə
2. Formativ qiymətləndirmə 
3. Summativ qiymətləndirmə
a) Bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi qeyd olunur 
b) Bu qiymətləndirmə davamlı və səmərəli əks əlaqə mexanizmidir.
c) Kiçik və böyük qiymətləndirmə

15.

1015. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?

16.

9016. Müəllim metod seçərkən nəzərə almalıdır.

17.

9025. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Diaqnostik qiymətləndirmə
2. Formativ qiymətləndirmə
3. Summativ qiymətləndirmə
a) Bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi qeyd olunmur.
b) Bu qiymətləndirmə davamlı və səmərəli əks əlaqə mexanizmidir.
c) Kiçik və böyük qiymətləndirmə

18.

5025. Formativ qiymətləndirmənin metodları və onların məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:
1. Portfolio sistemi
2. Müsahibə
3. Kağız üzərində tapşırıqlar
4. Özünüqiymətləndirmə vərəqləri
5. Qrupdaxili qiymətləndirmə
a) Şagirdə aid olan sənədlər qovluğu
b) Şagirdin nə danışmaq və düşünmək istədiyini öyrənmək məqsədilə aparılan iş
c) Kağız üzərində öz suallarını və problemlərini yazırlar.
d) Meyarlar yazılmış vərəqlər vasitəsilə qiymətləndirmə aparılır.
e) Şagirdlər həm özlərini, həm də yaldaşlarmı “ + ” və “ - “ işarələri ilə qiymətləndirirlər.

19.

1117. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?

20.

6019. Uç dost nəyi xoşladıqları haqqında söhbət edir. Anar deyir: “Mən bağda gəzməyi, quşların şən nəğmələrini dinləməyi, heyvanlara qulluq etməyi çox xoşlayıram”. Vüsal deyir: “ Mən idmanı çox sevirəm. Məktəbimizdəki idman dərnəyinə yazılmışam”. Elnur isə deyir:”Mən isə internetdə işləməyi çox xoşlayıram, internet vasitəslə müxtəlif filmlərə baxmaq, maraqlandığın hər şeyin şəklini tapmaq mümkündür dostların dərketmə üsullarını müəyyən edin.

21.

1203. Milli kurikulum hazırlanarkən aşağıda göstərilən prinsiplərin hansı nəzərə alınmamışdır?

22.

2018. Verilən vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq lazımdır. Tapşırıq təfəkkürün hansı növünə əsaslanır?

23.

5003. Bunlardan hansı doğru deyil?

24.

1124. Azərbaycan Respublikasında hansı təhsil formaları tətbiq olunur?

25.

5006. Hər bir standart nəyə ayrılır?


error: Content is protected !!