Kurikulum TEST 8

Spread the love
Download fluorescent skins

 

 

  • Kurikulum TEST 8
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

7015. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

2.

2015. Fasilitasiya (bələdçilik) qaydalarını seçin? 
1. İştirakçıların şüurunda dərsin  dəqiq “şəklini” formalaşdırın 
2. Dərsə şagirdlərin məntiqi tənqidi, yaradıcı təfəkkürü və elmi- tədqiqat vərdişlərini inkişaf etdirən  tapşırıqları daxil edin.
3. Hər hansı bir fikrin qiymətləndirilməsinə imkan verin
4. İştirakçıların fikirləri ilə səmimi maraqlanın
5. Açıq suallardansa, qapalı suallardan daha çox istifadı edin.
6. Löhvədə və ya kağız üzərində qrup işi zamanı müəyyən edilən əsas halları qeyd etmək məqsədəuyğundur.

3.

8006. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?

4.

1323. İş formaları hansılardır?

5.

2008. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

6.

4009)   4.1.4. Ədədin kəmiyyətin göstəricisi olduğunu başa düşdüyünü nümayiş etdirir. Bu standart hansı bilik və fəaliyyət növünə aiddir?

7.

3016. Məzmun standartının bilik və fəaliyyət komponentləri müvafiq olaraq müəyyən etməyə 2 yardımçıdır.


8.

0018. Aşağıdakılardan hansı idrak taksonomiyasının səviyyələrinə aid deyil.

9.

7011. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?  (Açıq tipli test)

10.

007. Prespektiv planlaşdırmada aşağıdakılardan hansı göstərilmir?

11.

9011. Aşağıdakılardan hansı iş formasıdır?

12.

8007. Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?

13.

7014. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?
1. Motivasiya, problemin qoyuluşu
2. Tədqiqatın aparılması
3. Məlumat mübadiləsi
4. Ev tapşırığının yoxlanılması
5. Məlumatların müzakirəsi
6. Nəticələrin çıxarılması
7. Yeni mövzunun izahı
8. Yaradıcı tətbiq etmə
9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
10. Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)

14.

8012. İnteqrasiyanın neçə növü var?

15.

9018. Fəal təlimin neçə mexanizmi var?

16.

5002. Fəal təlimə xas xüsusiyyəti seçin.

17.

1319. “Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır. Şagirdlər dörd nəfərlik qruplara bolunur (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir. Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qrupu) yaradılır. Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bolunur və ekspert qruplarına verilir”. Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et:

18.

7025. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?

19.

5017. Havard Qardner nəzəriyyəsinə gorə dərketmənin necə usulu var?

20.

6012. Təfəkkürün inkişaf etməsini göstərən ifadələri müəyyən edin və sxemə uyğun olaraq sıral ayın.
1.Məntiqi 2.Tənqidi
3. Yaradıcı
a. Əhəmiyyətin rolunu qiymətləndir
b. Oxşarlıqları və fərqləri tap
c. Proqnoz ver, müqayisə et və analoqu tap.

21.

2019. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədə uyğun olmalıdır?
1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir
2. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır, 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır
3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qutarir
4. Şagirdlərdə fikrin təhrik etməsini stimullaşdırır

22.

1120. BİBÖ abveturası nə bildirir?

23.

8010. Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?

24.

4020. Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?

25.

1303. Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?


osx 모하비 다운로드 hp 8600드라이버 다운로드 Eugene Mark Millennium 흰색 배경
error: Content is protected !!