Kurikulum TEST 9

Spread the love
신이보낸사람

 

  • Kurikulum TEST 9
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

1415. Biri motivasiyanın dəyərləndirilməsi üçün meyar kimi götürülə bilməz.

2.

4005. İbtidai təhsil səviyyəsi üçün neçə fənn səhv hazırlanıb?

3.

8013. Aşağıdakı fikirlərdən hansı  doğru deyil?

4.

9025. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Diaqnostik qiymətləndirmə
2. Formativ qiymətləndirmə
3. Summativ qiymətləndirmə
a) Bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi qeyd olunmur.
b) Bu qiymətləndirmə davamlı və səmərəli əks əlaqə mexanizmidir.
c) Kiçik və böyük qiymətləndirmə

5.

5025. Formativ qiymətləndirmənin metodları və onların məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:
1. Portfolio sistemi
2. Müsahibə
3. Kağız üzərində tapşırıqlar
4. Özünüqiymətləndirmə vərəqləri
5. Qrupdaxili qiymətləndirmə
a) Şagirdə aid olan sənədlər qovluğu
b) Şagirdin nə danışmaq və düşünmək istədiyini öyrənmək məqsədilə aparılan iş
c) Kağız üzərində öz suallarını və problemlərini yazırlar.
d) Meyarlar yazılmış vərəqlər vasitəsilə qiymətləndirmə aparılır.
e) Şagirdlər həm özlərini, həm də yaldaşlarmı “ + ” və “ - “ işarələri ilə qiymətləndirirlər.

6.

009. Holistik sözünün latınca mənası nədir?

7.

5009. Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında” qanunu nə vaxt qüvvəyə minib?

8.

5021. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır? (Açıq tipli sual)

9.

9003. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?

10.

1314. Təlim prosesində taksono- miyalar nəyə xidmət edir?

11.

1317. “2.1.3. idman növlərinə aid (atletika, gimnastika) sadə hərəkətləri nümunələrə müvafiq təkrar edir”. Alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin.

12.

4025. “_____ təlimin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsilə bağlı bütün məlumatları özündə əks etdirən konseptual sənəddir” Nöqtələrin yerinə uyğun sözü seçin.

13.

001.  “Kurikulum” sözünün mənası nə deməkdir:

14.

1221. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?

15.

5008. Bunlardan hansı alt-standartı səciyyələndirmir?

16.

1213. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı qiymətləndirməyə deyilir?

17.

7011. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?  (Açıq tipli test)

18.

6020. Aşağıdakılardan təhsil alanların mənəvi tərbiyəsində əsas metod.

19.

7021. Aşağıdakı fikirlərdən hansı informasiyanın müzakirəsi və təşkili mərhələsinə aiddir. (Açıq tipli test)

20.

9007. Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr?

21.

3024. Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

22.

2002. Fəaliyyətin növləri hansılardır?

23.

1323. İş formaları hansılardır?

24.

1307. Holistik qiymətləndirmə necə qiymətləndirmədir?

25.

5007. Bunlardan hansı iş formalarına aid deyil?


Download iPad KakaoTalk Download the Peme video Download the key note sample 간단한 동영상 다운로드
error: Content is protected !!