Kurikulum TEST 9

Spread the love

 

  • Kurikulum TEST 9
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

7009. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının necə növü var?

2.

22. Qrupda diskusiyanın təşkili, fəallaşma, səmərəli yönəltmə nə adlanır?

3.

1108. Yeni dərslikləri səciyyələndirməli olan əsas cəhətlər hansılardır?

4.

1313. Əgər şagid I yarımillikdə “5”, II yarımillikdə “4” qiymət alarsa ona illik qiymət neçə yazılmalıdır?

5.

7007. Aşağıdakılardan biri mikroidraki bacarıq deyil.

6.

3008. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?

7.

1408. Fəal dərsin mərhələlərini ardıcıllıqla düzün.
1. Tədqiqatın aparılması
2. Motivasiya
3. Məlumatın müzakirəsi və təşkili
4. Ümumiləşdirmə və nəticələrin . çıxarılması
5. Qiymətləndirmə və refleksiya
6. Produktiv (yaradıcı tətbiqetmə)
7. Məlumat mübadiləsi

8.

2025. Summativ qiymətləndirmənin məqsədlərini müəyyənləşdirin. (Açıq Sual)

9.

1009. Fəal təlimdə idraki fəalığı yaradan neçə əsas mexanizm mövcuddur?

10.

1403. Təlim nəticəsi nədir? 

11.

2016. Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?

12.

4014. Hansı məktəbdaxili qiymətləndirmənin növlərinə aid deyil?

13.

8008. Aşağıdakılardan hansı analitik qiymətləndirmə sxeminə aid deyil?

14.

1312. Biri alt standartın funksiyası deyil.

15.

0019. Gündəlik planlaşmada qeyd olunmayan hansıdır?

16.

1405. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının iııkişafina yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

17.

3004. Kompetensiya nədir?

18.

8. Hansı fəal dərsin mərhələlərinə aid deyil?

19.

1209. Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən  biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

20.

1102. İnteqrasiya nə üçün vacibdir?

21.

2010. “Ana dili: 1.2.4. Nitqində jest və mimikalardan istifadə edir. “Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş alt standartı bilik (1) və fəalliyyət (2) kateqoriyaları əks etdirir?

22.

7003. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

23.

1410. Aşağıdakı fikirlərdən biri dərsin informasiya mübadiləsi mərhələsinə aiddir. 

24.

1213. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı qiymətləndirməyə deyilir?

25.

1206. Aşağıdakı ifadələrdən hansılar alt-standartlara aid deyil?


error: Content is protected !!