Kurrikulum Test 2

Spread the love
Java ee

 

  • Kurikulum TEST 2
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

0014. Hansı banddə verilənlər fasilitasiya qaydalarına aiddir.

2.

3010. Rubriklərin növlərini seçin.  (Açıq test)

3.

006. Hansı təlimin təşkilinə verilən əsas tələblərə aid deyil?

4.

4005. İbtidai təhsil səviyyəsi üçün neçə fənn səhv hazırlanıb?

5.

7010. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

6.

5015. Tədris prosesinin sonunda bütün səviyyələr üzrə sualların bölgüsü necə olmalıdır?

7.

2010. “Ana dili: 1.2.4. Nitqində jest və mimikalardan istifadə edir. “Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş alt standartı bilik (1) və fəalliyyət (2) kateqoriyaları əks etdirir?

8.

2019. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədə uyğun olmalıdır?
1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir
2. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır, 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır
3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qutarir
4. Şagirdlərdə fikrin təhrik etməsini stimullaşdırır

9.

6005. İdrak taksonomiyasının səviyyələrinə aiddir.

10.

7012. Aşağıdakdardan hansılar nümunəvi perspektiv planlaşdırma sxeminə aiddir.  (Açıq tipli test)

11.

3014. Müasir təlimin prinsipləri hansdardır?
1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim
2. Fəal idrak
3. Təlim prosesi
4. İnkişaf etdirirci təlim
5. Qabaqlayıcı təlim
6. Cəlbedici təlim
7. Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi
8. Əməkdaşlıq
9. Dioloji təlim.

12.

2002. Fəaliyyətin növləri hansılardır?

13.

4018. Təlim standartlarına uyğunluq, mübahisəli faktların olmaması, faktların dəqiqliyi, orfoqrafik, durğu işarələri və qrammatik qaydaların gözlənilməsi dərsliyə verilən hansı tələbin xüsusiyyətləridir?

14.

22. Qrupda diskusiyanın təşkili, fəallaşma, səmərəli yönəltmə nə adlanır?

15.

0016. Hansı xüsusiyyət fərdi iş formasının müsbət cəhətinə aiddir?

16.

7013. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?

17.

2021. İnformatika: 2.1.1. Obyektin ^ informasiya modelini izah edir. “Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş alt standartın bilik (1) və fəaliyyət (2) kateqoriyalarını əks etdirir.

18.

7004. Təhsil taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir.

19.

4023. İllik planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

20.

2006. Düzgün motivasiya necə olmalıdır?  (Açıq sual)

21.

3005. Nəticəyönümlü deyəndə nə nəzərdə tutulur?

22.

3007. Biri formativ qiymətləndirmənin xüsusiyyətidir.

23.

5014. “1.1.3. informasiyadan istifadə üsullarım sadə formada izah edir”.
alt standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyələşdiriıı:

24.

4020. Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?

25.

22. Fasilitasiya nəyə əsaslanır?
Aşağıda verilənlərdən Biri səhvdir.


포켓몬스터 게임 코플레이어 Download Windows7 Internet Explorer 9 Download the Pokémon Coloring Book
error: Content is protected !!