Kurrikulum Test 2

Spread the love

 

  • Kurikulum TEST 2
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

6001. “ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)” nə vaxt təsdiq edilmişdir?

2.

003. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə  edir?

3.

009. Holistik sözünün latınca mənası nədir?

4.

5017. Havard Qardner nəzəriyyəsinə gorə dərketmənin necə usulu var?

5.

7005. Təlimin neçə forması var?

6.

4020. Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?

7.

2009. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər hansılardır?
1. Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması
2. Təlim prosesi ilə əlaqəli tədqiqatlar
3. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid
4. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya
5. Şagirdlərin zəifliyi
6. İnformasiya əsrinin tələbləri
7. Təhsilin məqsəd və vəzifələrinə yeni baxış və yanaşmaların formalaşması

8.

2024. Diaqnostik qiymətləndirmənin əsas məqsədi nədən ibarətdir?

9.

5002. Fəal təlimə xas xüsusiyyəti seçin.

10.

3002. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin.
1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 
2. Qiymətləndirmə növləri və üsulları
3. İş formaları
4. Təlimin nəticələri
5. Standart
6. Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər
7. Üsullar

11.

3022. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

12.

3017. Təlimin üsullarını (texnikalarını) seçin.
1. Motivasiya
2. BİBÖ
3. Fərdi iş
4. Klaster
5. Kublaşdırma
6. Qrup işi

13.

3014. Müasir təlimin prinsipləri hansdardır?
1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim
2. Fəal idrak
3. Təlim prosesi
4. İnkişaf etdirirci təlim
5. Qabaqlayıcı təlim
6. Cəlbedici təlim
7. Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi
8. Əməkdaşlıq
9. Dioloji təlim.

14.

4011. Fənn kurikulumlarında təlim strategiyalarına nə daxil deyil?

15.

2003. Biliyin kateqoriyaları hansılardır?

16.

3010. Rubriklərin növlərini seçin.  (Açıq test)

17.

7002. Təlim üsullarını seçin. (Açıq tipli test)

18.

2005. Təlim strategiyalarına aid olmayam seçin.

19.

2010. “Ana dili: 1.2.4. Nitqində jest və mimikalardan istifadə edir. “Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş alt standartı bilik (1) və fəalliyyət (2) kateqoriyaları əks etdirir?

20.

4006. Kurikulumlarda fənnin məzmunu necə verilmişdir?

21.

7010. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

22.

6009. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllimdə zəruri hesab edilən bacarıqlar hansılardır? (Açıq tipli sual)

23.

5019. Təklikdə öyrənmək vərdişləri nümayiş etdirir, qarşısındakı insanın kim olduğunu, nə edə biləcəyini və nə etmək istədiyini bilir. Qeyd olunanlar hansı dərketmə üsulunu xarakterizə edir?

24.

21. Fəal dərsin neçə mərhələsi var?

25.

22. Fasilitasiya nəyə əsaslanır?
Aşağıda verilənlərdən Biri səhvdir.


error: Content is protected !!