listening 11

Spread the love

Testə başlamadan öncə mətni 2 dəfə dinləyin.
Online Quiz üçün sizə 20 dəqiqə
vaxt verilir.
Həsən Əlisoy m.
İngilis Dili Abituriyent və Magistratura hazırlığı. Naxçıvan ş.
051 357 23 07

1. Why is the president's home called "the White House"?
2. Which noun in the text has the meaning of “armed fighting between two or more countries or groups, or a particular example of this”?
3. Choose the correct variant.
4. Which word is not used in the listening text?
5. When was the White House painted white?
6. How many kitchens are there in the White House?
7. What made the Americans paint the house?
8. How many rooms are there in the White House?