Magistratura proqram 27 quiz, Psixologiya sınaq 1

Spread the love

 

 • MAGİSTRATURA PROQRAM 27 QUİZ
 • PSİXOLOGİYA TESTİ 1
Name
1.

003; Proses sözü nəyi əks etdirən sözdür?

2.

004; İkinci siqnal sisteminin qıcıqlandırıcısı nədir? (Açıq tipli sual)

3.

 • 0016 - Psixologiyanın bəzilərinə aid olanlara uyğun bölməyə daxil edin :

 •  1 - nəzəri vəzifələr

 •  2 - təcrübi vəzifələr

 •  

 •  a - təlim - tərbiyə prosesində psixi inkişaf imkanları

 • b - təlim - tərbiyənin ümumi psixoloji qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi

 •  c - şəxsi keyfiyyətlərin formalaşması

 •  d - təlim və əqli inkişafın qarşılıqlı əlaqəsi

 •  e - şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi

4.

0012;  Psixologiya elminin əsas prinsipləri hansılardır? (açıq tipli sual)

5.

 • 007- İnsanı öyrənən elmləri sıralayın :

 •  1 - anatomoya

 • 2 - fiziologiya

 • 3 - erqonomika

 • 4 - sosiologiya

 • 5 – pedaqogika

 •  6 - təbabət

 • 7 – antropotologiya

 •  8 - psixologiya

6.

0011; Cansız təbiətdə inikas hansı xarakter daşıyır?

7.

001; Psixikanın aşağı səviyyəsini nə təşkil edir?

8.

 • 0014- Psixoloji tədqiqat metodlarına vasitə tərzlərini seçin

 •  I - müsahibə, sorğu, intervyu

 •  II – eksperiment

 •  III - nəticələrinin qiymətləndirilməsi

 •  1 – sorğu

 •  2 – intervyu

 •  3 – laborator

 •  4 - təbii

 • 5 - riyazi statistic

 •  6 – faizli

 •  7 – kompyuterli

9.

002; Ayrı - ayrı xalqların həyat müşahidələrinə, emprik təcrübəsinə, adət - ənənələrinə , əsas yaradıcılığına əsaslanan, onların psixoloji xüsusiyyət - lərini araşdıran psixoloji sahə necə adlanır ?

10.

005; Sinir siteminin növləri hansılardır ? (Açıq tipli sual)

11.

 • 009;   Uyğunluğu müəyyən edin:

 •  I – Məktəbəqədər dövr hansı yaş dövrünü əhatə edir

 • II – Kiçik məktəbəqədər dövr hansı yaş dövrünü əhatə edir

 • III – Yeniyetmə dövr hansı yaş dövrünü əhatə edir

 •  1 – 3 - 6 - 7 yaş

 • 2 – 6 - 9 yaş

 •  3 – 10 - 14 yaş

 • 4 – 15 - 17 yaş

12.

0020 - Eksperiment metodunun növləri hansılardır? (Açıq tipli test)

13.

 • 0015 - Psixoloji laboratoriya yaradıcılarının ardıcıllığını düz:

 •  1 – Q. Ebinhauz

 •  2 – İ. Proxatski

 • 3 – F. Dondes

 •  4 – İ. M. Seçenov

 • 5 – M. Bexterov

 •  6 – Çerpanov

 • 7 – F. İbrahimbəyov

 •  8 – Vunt

14.

0018 - Fəaliyyət sözü hansı sözdən götürülmüşdür?

15.

0024 - Psixoloji tədqiqatda obyektiv metodun əsasını hansı prinsip təşkil edir? (Acıq tipli sual)

16.

 • 006ı Psixologiyanın tədqiqat metodlarını istifadəsinə görə ardıcıl düzün.

 •  1 – eksperiment

 •  2 - müşahidə

 • 3 - fəaliyət nəticələrinin ümumiləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi

 • 4 - müsahibə

 •  5 - ilk nəticələr üzərində iş

17.

0025 -  Güzəran müşahidələri elmi müşahidədən nə ilə fərqlənir? (A,;q tipli test)

18.

0010; Psixi xassə termini nəyi ifadə edir?

19.

 • 008; Düzgün uyğunluğu tapın:

 •  I – Klinik psixologiya laboratoriyasının açılması

 • II – Psixoanaliz nəzəriyyəsinin banisi

 • III – Təkamül nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür

 •  1 – C. Darvin

 •  2 – V. Vund

 • 3 – Z. Freyd

20.

0017 - Psixikanın ən yüksək səviyyəsini nə təşkil edir?

21.

0023 - Psixi proseslərə nələr daxildir? (Açıq tipli test)

22.

0021 - Sosial psixologiyanın problemlərinə nələr daxildir?  (Açıq tipli sual)

23.

0019 - Ümumi psixologiyanın predmetini nə təşkil edir? (Açıq tipli sual)

24.

0022 - Müəllimlər psixologiya elminin çətinliyini nəzərə alaraq onu necə şərh etməyə çalışmışdır?  (Açıq tipli test)

25.

 • 0013. Uyğunluğu düzgün qeyd olunan variantları tapın:

 •  1 – Halton

 •  2 – Z. Freyd

 •  3 – C. Darvin

 •  4 – Vıqotski

 •  I – Psixoanaliz

 •  II – Təkamül nəzəriyyəsi

 •  III – Əkizlər metodu


error: Content is protected !!