PEDAQOGİKA QUİZ 3

Spread the love

 

  • PEDAQOGİKA QUİZ 3
  • 25 SUAL
  • 25 DƏQİQƏ
  • UĞURLAR
Name
1.

Şəxsiyətin sosiallaşması:

2.

Dәrslik tәhsilin mәzmununa verilәn hansı tәlәblәrә cavab vermәlidir?

3.

Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin
1 - dərs
2 - dərnək
3 - bilik
4 - tərbiyəvi söhbət
5 - ekskursiya
6 - ev tapşırıqları

4.

Ekoloji dünyagörüşün komponentlərini seçin.   Açıq tipli test

5.

Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodları göstər.
1 - idman;
2 - rəğbətləndirmə;
3 - cəzalandırma;
4 - nümunə;
5 - ictimai rəy;
6 - yarışlar.

6.

Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.
1 - dövlət simvollarına hörmət;
2 - işgüzar və mütəşəkkil;
3 - ailə vəzifələrini yerinə yetirmək;
4 - əmək təcrübəsinə malik olmaq;
5 - təbiəti qorumalıdır;
6 - işgüzar və sahibkar olmalıdır.

7.

Təhsil - tərbiyə prosesinə daxil olanların ardıcıllığını göstərin.
1 - didaktik oyunlar
2 - şəxsiyyətə edilən xarici təsir
3 - özünütəhsil
4 - tədris fəaliyyəti
5 - özünütərbiyə.

8.

Tərbiyənin qanunauyğunluqları hansılardır?  Açıq tipli test

9.

Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

10.

Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

11.

Təhsilin pillələrinin ardıcıllığını göstərin
1 - ümumi təhsil
2 - məktəbəqədər təhsil
3 - ali təhsil
4 - orta ixtisas təhsili

12.

Tәhsil kateqoriyasına aid omayan anlayışı göstәrin

13.

Tərbiyənin məzmunun əlamətlərini seçin.
1 - məqsədyönlülük
2 - yanaşma şəraiti
3 - sosial - mədəni dəyərlərə müvafiqlik
4 - şəxsiyyətin formalaşması
5 - təşkil olunan tərbiyə sisteminin mövcudluğu

14.

Özünütəlqinin əsas əlamətlərini seçin   açıq test

15.

Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır   AÇIQ TEST

16.

Özünütərbiyənin vasitələrini və onların arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Özünümüşahidə 2 - Özünüdərketmə  3 - Özünütəlqin
a - şəxsiyyətinin yüksək forması
b - insanın öz əhval - ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk
etmək üçün öz hisslərini, davranışını nəzərdən keçirməsi
c - insanın öz mənliyini, qabiliyyətini, rəftar və davranışını, hiss
və düşüncələrini dərk edib qiymətləndirməsi
d - insanın bütövlükdə rəftar və davranışını məqsədyönlü
istiqamətdə idarə etmək, yaxud tənzimləmək üçün öz
psixikasına təsir göstərməsi
e - iradəsizlik, özünütəlqində tərəddüd və özünütərbiyədə
passivliyin olması

17.

Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin.
1 - fasiləsizliyi;
2 - məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
3 - işin təşkili;
4 - fəaliyyət növləri;
5 - nəticələrin təhlili;
6 - formalarını qruplaşdırmaq.

18.

Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin
1 - uzunsürən pedaqoji dəstək
2 - şəxsi fəaliyyət
3 - inkişafın sürətliliyi
4 - fəallıq göstərmək
5 - sosial təcrübəni genişləndirmək
6 - həyat mövqeyinini müəyyənləşdirmək

19.

İllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin OPEN END TEST

20.

Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir?

21.

Tәhsil kateqoriyasına aid omayan anlayışı göstәrin:

22.

Pedaqogikada tərbiyə anlayışları və on-lar arasındakı  uyğunluqları tapın.
1 - Tərbiyə        2 - Özünütərbiyə      3 - Yenidən tərbiyə
a - yaranmış mənfi keyfiyyətləri aradan qaldırmaq, əvəzində müsbət sifətlər aşılamaq;
b - uşaq mühitin mənfi təsirinə məruz qal-dıqda korlanır, xoşagəlməz keyfiyyətlərə yiyələnir;
c - özünütərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, üsul və vasitələri müxtəlif yaş dövrlərində fərqli olur;
d - adamın özünü saflaşdırmasıdır – xarak-terini müsbət mənada dəyişmək, öz üzə-rində məqsədyönlü işləməkdir;
e - tərbiyənin əsas tərkib hissələrini birləş-dirir və onların hər birinin məqsədi, məz-munu və vəzifələri var və onlar bir - birilə sıx əlaqədədirlər.

23.

Valideynlərin hansı keyfiyyətləri ailədə övladların düzgün tərbiyəsinə güclü təsir edir?
1 - sözlə əməlin birliyi
2 - ciddi və sərt davranış
3 - müsbət nümunəsi
4 - qoyduqları qadağalar
5 - uşağa vahid tələblər verməsi

24.

Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin
1 - Layihələndirici vəzifə
2 - İnformasiya vermə vəzifəsi
3 - Qiymətləndirmə vəzifəsi
a - gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b - öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c - şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

25.

Özünütərbiyənin üsul və vasitələrini qeyd edin:  AÇIQ TEST


One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!