Proqram 27ç Psixologiya test Nr 1

Spread the love
카페6

 

  • PSİXOLOGİYA SINAQ 1
  • 10 SUAL 10 DƏQİQƏ 
  • UĞURLAR
Name
1.

pr27-1-0017; Aşağıdakı suallara uyğun olanını tapın:
I – Psixi hadisələrin gedişinə qarışmadan onların mövcud vəziyyəti təbii şəraitdə necə öyrənilir
II – Müşahidə ilə eksperimentin xüsusiyyətlərini birləşdirən eksperiment necə adlanır
III – Şagird kollektivinin istiqamətini kollektivdə şəxsiyyətlərarası münasibətlərin xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün hansı metodlardan istifadə edilir.
1 – anket sorğusu
2 – müsahibə
3 – maşahidə
4 – laborator eksperiment
5 – eksperiment
6 – təbii eksperiment
7 – tərcümeyi – hal metodu
8 – sosiometrik metod
9 – testlər
10 – proyektiv metodlar

2.

pr27-1-009; Sinir siteminin növləri hansılardır ?  açıq test

3.

pr27-1-0010; Psixi hadisələri necə qruplaşdırılar?

4.

pr27-1-004; Ayrı - ayrı xalqların həyat müşahidələrinə, emprik təcrübəsinə, adət - ənənələrinə , əsas yaradıcılığına əsaslanan, onların psixoloji xüsusiyyət - lərini araşdıran psixoloji sahə necə adlanır ?

5.

PR27-1-0011; XVIII əsr assosiativ psixologiyasında materialist istiqamətin nümayəndələrin nəzəriyyələrini müddətinə görə sıralayın:
1 - A. Adler
2 - D. Hartli
3 - K. Korni
4 - K. Yunq
5 - E. From

6.

pr27-1-0018. Düzgün uyğunluğu tapın:
I – Klinik psixologiya laboratoriyasının açılması
II – Psixoanaliz nəzəriyyəsinin banisi
III – Təkamül nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür
1 – C. Darvin
2 – V. Vund
3 – Z. Freyd

7.

pr27-1-0013; Psixologiyanın tədqiqat metodlarını istifadəsinə görə ardıcıl düzün.
1 - eksperiment
2 - müşahidə
3 - fəaliyət nəticələrinin ümumiləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi
4 - müsahibə
5 - ilk nəticələr üzərində iş

8.

pr27-1-0014; Z. Freyd nəzəriyyəsinin davamçılarının ardıcıllllığını müəyyən et :
1 - E. Fromm
2 - Q. Salliven
3 - K . Xorni
4 - Z. Freyd

9.

PR27-1-0012; Psixi proseslərin ilk psixi təsir göstərmə səviyyəsinə görə ardıcıllığını müəyyən edin.
1 – təfəkkür
2 - təxəyyül
3 - duyğu
4 - qavrayış
5 - diqqət
6 - hafizə

10.

pr27-1-001; Psixikanın aşağı səviyyəsini nə təşkil edir?


이직확인서 동영상 컨텐츠 데스티니 가디언즈 무료 Download The Sudden Attack Moonhack
error: Content is protected !!