Proqram 27ç Psixologiya test Nr 1

Spread the love

 

  • PSİXOLOGİYA SINAQ 1
  • 10 SUAL 10 DƏQİQƏ 
  • UĞURLAR
Name
1.

pr27-1-009; Sinir siteminin növləri hansılardır ?  açıq test

2.

pr27-1-0013; Psixologiyanın tədqiqat metodlarını istifadəsinə görə ardıcıl düzün.
1 - eksperiment
2 - müşahidə
3 - fəaliyət nəticələrinin ümumiləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi
4 - müsahibə
5 - ilk nəticələr üzərində iş

3.

PR27-1-0012; Psixi proseslərin ilk psixi təsir göstərmə səviyyəsinə görə ardıcıllığını müəyyən edin.
1 – təfəkkür
2 - təxəyyül
3 - duyğu
4 - qavrayış
5 - diqqət
6 - hafizə

4.

pr27-1-0014; Z. Freyd nəzəriyyəsinin davamçılarının ardıcıllllığını müəyyən et :
1 - E. Fromm
2 - Q. Salliven
3 - K . Xorni
4 - Z. Freyd

5.

pr27-1-0020. Aşağıdakı elmi müddəaların uşaqların idraki fəallığının hansı mərhələlərinə aid olduğunu müəyyən edin:
I – Müvafiq dərketmə ustanovkası yaradılır, qavrayış, diqqət, hafizə səfərbər edilir.
Müstəqil və yaradıcı iş üçün şərait yaradılır.
II – Uşaqların idrak fəallığı şəraitində konkret biliklər, təfəkkürlər, qaydalar, formullar formalaşır.
III – Bu mərhələdə idrak fəaliyyəti komponentləri ümumiləşmiş obrazlar şəklində
avtomatlaşdırılır, dolğun yazı vərdişləri yaranır.
1 – şifahi sorğu mərhələsi
2 – hazırlıq mərhələsi
3 – tətbiq etmə
4 – səmərəli tamamlayıcı mərhələ
5 – qiymətləndirici
6 – möhkəmləndirici
7 – müşahidə
8 – sorğu
9 – anketləşdirici
10 – yekunlaşdırıcı

6.

pr27-1-0029. Psixologiya elminin əsas prinsipləri hansılardır?  açıq test

7.

pr27-1-007;  Psixika nəyin məhsuludur? açıq test

8.

pr27-1-0018. Düzgün uyğunluğu tapın:
I – Klinik psixologiya laboratoriyasının açılması
II – Psixoanaliz nəzəriyyəsinin banisi
III – Təkamül nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür
1 – C. Darvin
2 – V. Vund
3 – Z. Freyd

9.

pr27-1-003; Elmin obyekti dedikdə ilk növbədə nə nəzərdə tutulur?

10.

pr27-1-004; Ayrı - ayrı xalqların həyat müşahidələrinə, emprik təcrübəsinə, adət - ənənələrinə , əsas yaradıcılığına əsaslanan, onların psixoloji xüsusiyyət - lərini araşdıran psixoloji sahə necə adlanır ?


error: Content is protected !!