Proqram 27, Psixologiya test Nr 2

Spread the love
해킹팀 자료

 

 

  • PSİXOLOGİYA SINAQ Nr 2
  • 25 SUAL 25 DƏQİQƏ 
  • UĞURLAR
Name
1.

pr27-1-0010; Psixi hadisələri necə qruplaşdırılar?

2.

pr27-1-0028. Şüurun keyfiyyətlərinin təzahür formaları hansılardır ?
1 - dil, nitq
2 - fəaliyyət
3 - özünüanlama
4 - təsəvvürlər
5 - özünə hörmət
6 - özünüaktualaşdırma
7 - xarakter.
8 - idrak prosesləri

3.

pr27-1-007;  Psixika nəyin məhsuludur? açıq test

4.

PR27-1-0011; XVIII əsr assosiativ psixologiyasında materialist istiqamətin nümayəndələrin nəzəriyyələrini müddətinə görə sıralayın:
1 - A. Adler
2 - D. Hartli
3 - K. Korni
4 - K. Yunq
5 - E. From

5.

pr27-1-002; Psixikanın ən yüksək inikas forması necə adlanır?

6.

pr27-1-0020. Aşağıdakı elmi müddəaların uşaqların idraki fəallığının hansı mərhələlərinə aid olduğunu müəyyən edin:
I – Müvafiq dərketmə ustanovkası yaradılır, qavrayış, diqqət, hafizə səfərbər edilir.
Müstəqil və yaradıcı iş üçün şərait yaradılır.
II – Uşaqların idrak fəallığı şəraitində konkret biliklər, təfəkkürlər, qaydalar, formullar formalaşır.
III – Bu mərhələdə idrak fəaliyyəti komponentləri ümumiləşmiş obrazlar şəklində
avtomatlaşdırılır, dolğun yazı vərdişləri yaranır.
1 – şifahi sorğu mərhələsi
2 – hazırlıq mərhələsi
3 – tətbiq etmə
4 – səmərəli tamamlayıcı mərhələ
5 – qiymətləndirici
6 – möhkəmləndirici
7 – müşahidə
8 – sorğu
9 – anketləşdirici
10 – yekunlaşdırıcı

7.

pr27-1-0016; Aşağıdakı nəzəri fikirlərin müəlliflərini müəyyən edin:
I – Psixi inkişaf bütün insan nəslinin təcrübəsinə yiyələnməklə başa gəlir və təcrübəni mənimsəmənin başlıca yolu təlimdir.
II – Şagirdlərin fəaliyyət prosesində biliklərə yiyələnmələri onların yerinə yetirdikləri müəyyən iş sistemləri nəticəsində və şəraitində həyata keçirilir.
III – Əgər pedaqogika insanı hərtərəfli tərbiyə etmək istəyirsə hər şeydən əvvəl onu bütün münasibətləri dairəsində öyrənməlidir.
1 – U. Ceyms
2 – A. Veçayen
3 – K. Uşinski
4 – A. Makarenko
5 – O. Elkonin
6 – L. Vıqotski
7 – L. Bojeniç
8 – P. Qolperin
9 – H. Rumyantsev
10 – O. Kostyuk

8.

pr27-1-0015; İnsanı öyrənən elmləri sıralayın :
1 - anatomoya
2 - fiziologiya
3 - erqonomika
4 - sosiologiya
5 - pedaqogika
6 - təbabət
7 - antropotologiya
8 - psixologiya

9.

pr27-1-0018. Düzgün uyğunluğu tapın:
I – Klinik psixologiya laboratoriyasının açılması
II – Psixoanaliz nəzəriyyəsinin banisi
III – Təkamül nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür
1 – C. Darvin
2 – V. Vund
3 – Z. Freyd

10.

pr27-1-004; Ayrı - ayrı xalqların həyat müşahidələrinə, emprik təcrübəsinə, adət - ənənələrinə , əsas yaradıcılığına əsaslanan, onların psixoloji xüsusiyyət - lərini araşdıran psixoloji sahə necə adlanır ?

11.

pr27-1-0023. İnikas nəzəriyyəsində hansı anlayışların vəhdəti zəruridir?

12.

pr27-1-0026. Sosial psixologiyada qrupun hansı tiplərini fərqləndirilər?
1 - kontakt qruplar
2 - birgə fəaliyyət
3 - şərti qruplar
4 - diffuz qrupları
5 - rəsmi qruplar
6 - qeyri – rəsmi qruplar
7 - temperament və xarakter

13.

pr27-1-0017; Aşağıdakı suallara uyğun olanını tapın:
I – Psixi hadisələrin gedişinə qarışmadan onların mövcud vəziyyəti təbii şəraitdə necə öyrənilir
II – Müşahidə ilə eksperimentin xüsusiyyətlərini birləşdirən eksperiment necə adlanır
III – Şagird kollektivinin istiqamətini kollektivdə şəxsiyyətlərarası münasibətlərin xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün hansı metodlardan istifadə edilir.
1 – anket sorğusu
2 – müsahibə
3 – maşahidə
4 – laborator eksperiment
5 – eksperiment
6 – təbii eksperiment
7 – tərcümeyi – hal metodu
8 – sosiometrik metod
9 – testlər
10 – proyektiv metodlar

14.

pr27-1-0027. Şüurun səciyyəvi xüsusiyyətləri hansılardır?
1 - biliklər
2 - özünüdərk
3 - hafizə və təfəkkür
4 - rəftar və davranış
5 - fəaliyyət və iş
6 - iradə və hisslər
7 - dərk olunmuş fəaliyyət

15.

pr27-1-0029. Psixologiya elminin əsas prinsipləri hansılardır?  açıq test

16.

pr27-1-0024. Cansız təbiətdə inikas hansı xarakter daşıyır?

17.

PR27-1-0012; Psixi proseslərin ilk psixi təsir göstərmə səviyyəsinə görə ardıcıllığını müəyyən edin.
1 – təfəkkür
2 - təxəyyül
3 - duyğu
4 - qavrayış
5 - diqqət
6 - hafizə

18.

pr27-1-008; İkinci siqnal sisteminin qıcıqlandırıcısı nədir? açıq test

19.

pr27-1-0025. Psixika hansı xarakterə malikdir?

20.

pr27-1-0021. Psixi xassə termini nəyi ifadə edir?

21.

pr27-1-001; Psixikanın aşağı səviyyəsini nə təşkil edir?

22.

pr27-1-0019. Uyğunluğu müəyyən edin:
I – Məktəbəqədər dövr hansı yaş dövrünü əhatə edir
II – Kiçik məktəbəqədər dövr hansı yaş dövrünü əhatə edir
III – Yeniyetmə dövr hansı yaş dövrünü əhatə edir
1 – 3 - 6 - 7 yaş
2 – 6 - 9 yaş
3 – 10 - 14 yaş
4 – 15 - 17 yaş

23.

pr27-1-0013; Psixologiyanın tədqiqat metodlarını istifadəsinə görə ardıcıl düzün.
1 - eksperiment
2 - müşahidə
3 - fəaliyət nəticələrinin ümumiləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi
4 - müsahibə
5 - ilk nəticələr üzərində iş

24.

pr27-1-003; Elmin obyekti dedikdə ilk növbədə nə nəzərdə tutulur?

25.

pr27-1-0030. Bunlardan hansılar inkişafın xassələrini səciyyələndirir?   açıq tipli sual


가면라이더 영화 다운로드 Adobe Photoshop cs5 사운드카드 드라이버 Download Zave
error: Content is protected !!